Повідомлення

Факультет гуманітарних наук

МП "Культурологія"

Спеціальність 034 Культурологія

Кваліфікація, що присвоюється


Магістр культурології 

Рівень кваліфікації


Магістр (другий цикл вищої освіти)

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)


Абітурієнтами магістерської програми з культурології можуть бути бакалаври та спеціалісти з культури, бакалаври та спеціалісти з філософії, соціології, політології, філології, історії, мистецтвознавства.

Спеціальні вимоги до зарахування


Зарахування здійснюється відповідно до загальних умов вступу на магістерські програми НаУКМА.

Вимоги і положення до кваліфікації


Кваліфікація «магістр культурології» передбачає ґрунтовну гуманітарну підготовку, розуміння основних теоретичних концепцій сучасної культурології, її найбільш впливових методів та підходів, вітчизняного та світового доробку в галузі теорії та історії культури; оперування навичками аналізу та інтерпретації текстового та візуального матеріалу.

Профіль програми


Магістерська навчальна програма, нормативний термін виконання якої 2 роки (згідно з листом 1/11-3341 від 29.05.07), орієнтована на здобуття спеціалізованих знань в галузі культурології, поглиблене вивчення теорії та історії світової та вітчизняної культури. Спеціалізація, яка здійснюється кафедрою  – теорія та історія культури.

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Магістр культурології підготовлений як для продовження освіти в аспірантурі за спеціальністю 26.00.01 – «Теорія та історія культури», так і до практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних і гуманітарних навичок.

Фахова компетентність
магістра культурології передбачає:

 • володіння ґрунтовними знаннями з дисциплін теоретико- та історико-культурного циклу;
 • володіння сукупністю спеціальних культурологічних дисциплін відповідно до обраної галузі;
 • чітке уявлення про місце культурології в системі гуманітарних дисциплін;
 • володіння науково обґрунтованими знаннями основних тенденцій і характеру культурних процесів минулого та сучасності на Сході та Заході;
 • вміння проводити науково-теоретичний аналіз необхідних стратегічних завдань з позицій шкіл, напрямків, теорій тощо, які конституюють основний корпус вітчизняної та західної культурології;
 • знати контекст, витоки, ґенезу та основні моменти розвитку культурологічної науки в світовій та українській науковій спільноті;
 • мати високий рівень риторичної та літературної культури (культури письма) для адекватної професійної саморепрезентації;
 • вільно володіти усною та письмовою англійською мовою;
 • вільно володіти усною та письмовою українською мовою.

Вивчення теоретичних дисциплін сприяє формуванню таких практичних навичок і умінь фахівця:

 • вміння створити науковий проект та провести наукові дослідження конкретної проблеми;
 • здійснювати експертну оцінку культурної політики;
 • робити аналітичний огляд літератури з конкретної теми, вибіркове реферування з конкретною метою;
 • викладати культурологічні дисципліни у середніх та середніх спеціальних навчальних закладах, колегіумах гуманітарного профілю;
 • комплектувати, опрацьовувати та класифікувати музейні колекції, пам’ятки історії та культури.

Професійні профілі випускників з прикладами

Освітньо-професійна підготовка магістра культурології формує уміння та здатності для реалізації виконавських, консультативних, педагогічних, дослідницьких і комунікативних виробничих функцій.

Магістр культурології підготовлений до здійснення таких видів діяльності, що відповідають Державному  класифікатору  видів економічної діяльності ДК 009:2005 (КВЕД): викладання культурологічних предметів практичної спрямованості (музеєзнавство, етнологія, керівництво практиками і т. ін.); викладання курсів історії світової культури у середніх закладах освіти; дослідницька діяльність у царині культурологічних наук; підготовка, редагування текстів книг, брошур, буклетів, журналів та інших періодичних видань.

Магістр культурології може виконувати таку роботу та обіймати такі посади, що відповідають Державному класифікатору  професій ДК003-95:

2112.1 – викладач середнього закладу освіти;
1229.4 – завідувач практикою (виробничою, навчальною);
2442.1 – науковий співробітник;
2451.2 – редактор науковий;
2444.2 – редактор-перекладач.

Доступ до подальшого навчання

Магістр культурології підготовлений для вступу в аспірантуру за спеціальністю 26.00.01 – «Теорія та історія культури та споріднених спеціальностей».

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки


Оцінювання знань студентів здійснюється у відповідності до «Положення  НаУКМА про рейтингову систему оцінювання знань».

Критерії оцінювання знань і умови визначення навчального рейтингу з кожної дисципліни затверджуються кафедрою і доводяться до відома студентів на першому занятті.

Вимоги до випуску (закінчення навчання)


Нормативною формою державної атестації магістрів культурології є захист кваліфікаційної роботи на одержання звання магістра. Необхідною передумовою для допуску до захисту кваліфікаційної роботи має бути успішне опанування навчального плану маґістеріуму. До захисту кваліфікаційна робота подається з відгуками наукового керівника та одного рецензента.

Форма навчання


Денна, тривалість – 1 рік 10 місяців.

Керівник програми


Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри культурології НаУКМА Собуцький Михайло Анатолійович