Повідомлення

Факультет гуманітарних наук

Спеціальність 035.01 Філологія (українська мова та література)

Освітньо-наукова програма: Теорія, історія української мови та компаративістика

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр філології

Освітній ступінь

Магістр (другий рівень вищої освіти)

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Наявність освітнього ступеня «бакалавр» або «спеціаліст», підтвердженого документом державного зразка.

Спеціальні вимоги до зарахування


Зарахування здійснюється відповідно до загальних умов вступу на магістерські програми НаУКМА.

Вимоги і положення до кваліфікації


Вимоги
до відбору абітурієнтів для навчання на магістерській програмі з філології «Теорія, історія української мови та компаративістика» Національного університету „Києво-Могилянська академія” включають: наявність базової вищої освіти в галузі філології з відповідною системою знань, умінь і навичок, відсутність протипоказань за станом здоров’я.

Особисті якості:
прагнення до науково-дослідної діяльності, схильність до інтелектуального аналізу та синтезу, здатність розуміти багатомірність кожного мовного явища, вміння бачити різні плани в об’єкті, здібність виявляти в мові цілісність, логічність, системні ознаки, вміння гнучко оперувати мовленнєвими та мовними елементами й структурами.

Профіль програми


Магістерська програмаі «Теорія, історія української мови та компаративістика», яка відкрита 2008 р., реалізує модель філологічної освіти з лінгвістичним спрямуванням, що визнає провідну роль мови в пізнавальній і комунікативній діяльності суспільства, передбачає поєднання курсів загальнотеоретичного та історичного циклів, забезпечуючи ґрунтовні знання студентами мовознавчих першоджерел, динаміки та сучасного стану лінгвістичної думки.

Освітня програма підготовки магістрів розрахована на 2 роки навчання і передбачає опанування нормативними та вибірковими навчальними дисциплінами професійно-практичного, гуманітарного, природничо-наукового і соціально-економічного спрямування в обсязі 120 кредитів ЄКТС.

Головну увагу приділено фаховій підготовці, що здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри загального і слов’янського мовознавства та кафедри української мови НаУКМА із залученням провідних фахівців з інших університетів та академічних інститутів України й світу.

Ключові результати навчання

Магістр філології підготовлений як для продовження навчання в аспірантурі за спеціальностями: 10.02.01 – українська мова, 10.02.03 – слов’янські мови, 10.02.15 – загальне мовознавство, 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, так і до практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних і гуманітарних навичок (комунікація; письмо; переклад; редагування; пошук, аналіз і презентація мовознавчої інформації  тощо).

Фахова компетентність
магістра філології передбачає:

Магістр філології за спеціальністю 035.01 Філологія (українська мова та література)(освітня програма  "Теорія, історія української мови та компаративістика” ) підготовлений для роботи в освітній, науковій та видавничій сферах. Філолог-магістр є фахівцем з питань історії української та слов’янських мов, соціолінгвістики, теорії мови та порівняльного мовознавства (компаративістики), володіє найновішою інформацією з цієї галузі гуманітарного знання, готовий надавати освітні, науково-довідкові та редакторські послуги, здатний проводити самостійні науково-критичні дослідження як на замовлення зацікавлених в цьому інституцій (міністерств, відомств, комітетів, фондів, видавництв, редакцій тощо), так і в аспекті власного становлення як фахівця вищої кваліфікації (кандидата наук).
Магістр філології має достатній кваліфікаційний рівень для роботи у різних професійних групах за Державним класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД) та за Державним класифікатором професій (КП).

Структура програми за циклами

 

 

 

 

Кредитів

Годин

 

Нормативні навчальні дисципліни та практика

65

1950

1.

Нормативні навчальні дисципліни

65

1950

3

Практика 0 0

3.2.

Вибіркові н6авчальні дисципліни та практика

35

1050

 

Дисципліни професійної та практичної підготовки 24 720
  Дисципліни вільного вибору студента 11 330

 

Атестація

20

600

 

РАЗОМ

120

3600

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою у відповідності до «Положення  НаУКМА про рейтингову систему оцінювання знань».

Критерії оцінювання знань і умови визначення навчального рейтингу з кожної дисципліни затверджуються кафедрою і доводяться до відома студентів на першому занятті. 

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Атестація на здобуття кваліфікації магістра філології у НаУКМА провадиться у формі захисту магістерської роботи, що має на меті комплексну перевірку знань студентів з дисциплін, передбачених навчальним планом.
Атестацію випускників здійснює  екзаменаційна комісія НаУКМА. Умовою допуску студента до захисту магістерської роботи є виконання ним  навчального плану в повному обсязі.

За результатами атестації студент отримує кваліфікацію магістра філології та диплом державного зразка.

Форма навчання


Денна, тривалість – 1 рік 10 місяців.

Керівник програми


Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального і слов’янського мовознавства НаУКМА Лучик Василь Вікторович