Повідомлення

Факультет гуманітарних наук

МП "Археологія"

Факультет гуманітарних наук

Спеціальність 032 «Історія та археологія»

Освітня програма "Археологія"

Кваліфікація, що присвоюється


Магістр археології

Рівень кваліфікації


Магістр (другий рівень вищої освіти)

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)


Наявність освітнього ступеня бакалавра.

Спеціальні вимоги до зарахування


Зарахування здійснюється відповідно до загальних умов вступу на магістерські програми НаУКМА.

Вимоги і положення до кваліфікації


Магістр археології має ґрунтовні знання з археології та давньої історії України, а також здатність проводити оригінальні наукові дослідження.

Профіль програми


У процесі підготовки магістрів кафедра археології тісно співпрацює з науково-дослідними підрозділами НаУКМА. Вона є провідним центром країни з підготовки археологів та істориків-первісників. Наші випускники складають близько 15% діючих археологів України. Тісна співпраця кафедри археології з Інститутом археології НАНУ вирішує проблеми залучення для читання лекцій найкращих українських археологів та працевлаштування випускників. Викладання ґрунтується на авторських програмах. Порядок опанування навчальних дисциплін спирається на індивідуальне планування. Студент отримує поглиблені фахові знання й навички дослідницької роботи в обраній галузі, проходить підготовку до наукової або, за вибором, викладацької діяльності. Надається можливість на другому році навчання опанувати психолого-педагогічний блок навчальних дисциплін, що дає право на викладацьку роботу. Відкрито аспірантуру за спеціальністю «Археологія».
Підтримуються  плідна співпраця з Інститутом Класичної археології Техаського університету (м. Остін, США) та Гданським університетом (м. Гданськ, Польща).

Загальний обсяг програми – 120 кредитів ECTS, в т.ч.:
Нормативні навчальні дисциплінип та практика -64,5 кредитів:
Вибіркові навчальні дисципліни та практика -33 кредити;
Державна атестація – 22,5 кредитів.

Ключові результати навчання

Об'єктом діяльності магістра-археолога є вивчення матеріальної культури стародавніх суспільств з метою пізнання історичних, соціокультурних, політичних та економічних процесів і явищ, які відбувались у давнину. Магістр археології підготовлений до самостійної науково-дослідної роботи, а за умови освоєння відповідної освітньо-професійної програми педагогічного профілю — до педагогічної діяльності у вищій школі.

Фахова компетентність магістра археології передбачає:

 • Знання змісту та основних етапів процесу формування історико-археологічних знань, перетворення їх на науку;
 • Глибокі знання із давньої історії та археології України;
 • Обізнаність з основними проблемами сучасної археології, історією археологічної науки та її новітніми досягненнями, теоріями в області гуманітарних і соціально-економічних наук;
 • Володіння комплексним, системним, проблемно-історичним підходами та археологічними методами дослідження;
 • Ґрунтовні знання про польові методики дослідження археологічних об’єктів та організацію науково-дослідних археологічних експедицій;
 • Знання здобутків суміжних наук.

Вивчення теоретичних дисциплін і проходження дослідницької практики сприяє формуванню таких практичних навичок і вмінь фахівця:

 • навички самостійної науково-дослідної та науково-педагогічної діяльності;
 • уміння формулювати цілі й завдання дослідження, дослідницькі гіпотези;
 • формування плану самостійної дослідницької діяльності;
 • навички ведення бібліографічної роботи;
 • уміння обирати необхідні археологічні та історичні методи дослідження;
 • уміння роботи із археологічними колекціями (у тому числі з антропологічними та зооархеологічними матеріалами);
 • уміння обробляти отримані результати;
 • володіння методикою історіографічної та джерелознавчої критики;
 • уміння презентувати підсумки виконаної роботи;
 • уміння діяти в межах етики професійних взаємин.

Професійні профілі випускників з прикладами

Магістр археології може виконувати таку роботу та обіймати такі посади, що відповідають Державному  класифікатору  професій ДК003-95: археолог, історик, археограф, архіваріус, зберігач музею, викладач університетів та вищих навчальних закладів, викладач середніх навчальних закладів, учитель спеціалізованих навчальних закладів.

Доступ до подальшого навчання

Базова підготовка є достатньою для вступу до аспірантури з метою здобуття наукового ступеня «кандидат історичних наук» за спеціальністю 07.00.04 – археологія.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою у відповідності до «Положення НаУКМА про рейтингову систему оцінювання знань».

Вимоги до випуску
 

Завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів, успішно захищена магістерська робота.

Форма навчання


Денна, тривалість – 1 рік 10 місяців.

Керівник програми


доктор історичнихі наук, професор  Клочко Віктор Івановичі