Повідомлення

Факультет правничих наук

МП "Право"

Спеціальність 081 – Право


Кваліфікація, що присвоюється 


Магістр права.


Рівень кваліфікації


Магістр (другий рівень вищої освіти).


Спеціальні вимоги до зарахування


У 2016 році вступ відбувається в порядку, передбаченому розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 року № 121-р «Про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання. Порядок проведення вступу регламентується «Положенням про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженого наказом МОН 12 травня 2016 року №500.


Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного) 


Вступати можуть особи, які здобули освітній ступінь бакалавра у галузі знань 08 «Право» (6.030401 – Правознавство)

 

Профіль програми

На Факультеті правничих наук діє дворічна магістерська програма, що відповідає українським державним і сучасним західним стандартам вищої освіти, розробленим у рамках Болонського процесу. Навчання зорієнтоване на поглиблене опанування академічних знань та розвиток креативних навичок їх застосування на практиці. Навчальний план поєднує дисципліни вітчизняної освітньої моделі напряму «Право» та адаптовані навчальні дисципліни європейських та американських моделей правничих шкіл. Значна кількість курсів викладається англійською мовою, існує англомовна сертифікатна програма «Проблеми європейського права». В університеті створено умови для ефективного розвитку та поглиблення знань англійської мови.

Навчальний план забезпечує справжню вибірковість дисциплін – обсяг обов’язкових дисциплін складає лише 56 кредитів (зі 120 кредитів). Студент самостійно (без жодного втручання з боку викладачів чи адміністрації факультету) визначає, які вибіркові дисципліни слухати. При цьому він обирає з близько п’ятдесяти дисциплін професійної підготовки, а також з поміж усіх дисциплін, що викладаються в університеті.

Навчальний план містить широкий перелік авторських курсів, подібних яким важко знайти в інших українських університетах, приміром: «Судова правотворчість», «Міжнародний комерційний арбітраж», «Права громадян інших країн в ЄС», «Застосування правового прецеденту», «Переговори та медіація», «Міжнародні бізнесові транзакції», «Антропологічна експертиза національного законодавства України», «Деліктні зобов’язання у цивільному праві».

В межах програми викладаються не лише теоретичні дисципліни, а й прикладні профільні курси.

Тижневе аудиторне навантаження становить лише 18 годин, решту часу відведено на самостійну підготовку. Гнучкий розклад дозволяє поєднувати навчання та стажування або роботу «parttime».

На магістерські            програмі викладають відомі вітчизняні та зарубіжні фахівці, зокрема, Андрій Мелешевич, PhD, професор; Станіслав Шевчук, доктор юридичних наук, професор, суддя Конституційного Суду України; Роман Петров, PhD, доктор юридичних наук, керівник Центру імені Жана Моне з європейських студій; Богдан Футей, JD, суддя Федерального суду Претензій США.

Керує програмою авторитетний, відомий своїми прогресивними поглядами вчений, суддя Конституційного Суду України у відставці М.І. Козюбра.

На програмах не використовуються пострадянські підходи до викладання, що мають відвертий позитивістський ухил. Студентів не змушують зубрити закони і конспекти, проте вчать мислити, створюють умови для самостійного, вільного і творчого розвитку.

Використовується індивідуальний підхід до визначення місця проходження практики (кожен студент може самостійно знайти місце для проходження практики з урахуванням планів на працевлаштування та тематики магістерської роботи).

Факультет постійно співпрацює з провідними юридичними компаніями України, державними органами та громадськими організаціями, що значно розширює можливості студентів зі стажування та працевлаштування.

Випускники магістерських програм з правознавства на високому професійному рівні надають юридичні послуги найрізноманітнішим підприємствам, установам та організаціям або успішно працюють в органах державної влади.

Після успішного закінчення магістерської програми студенти можуть продовжити навчання в аспірантурі.

 

Ключові результати навчання 


1. Знання з предметної сфери

 •  компетентність у загальнотеоретичних проблемах, питаннях філософії права, нормотворення та правозастосування, глибоке розуміння принципу верховенства права та проблем його реалізації в Україні;
 •  володіння проблематикою та орієнтація у дискусійних питаннях цивільного й підприємницького права – у межах вітчизняної правової традиції;
 •  обізнаність і компетентність щодо європейського права та проблем гармонізації законодавства України з огляду на оголошений країною курс на євроінтеграцію –   відповідно до сертифікатної програми «проблеми європейського права»;
 •  добре розуміння проблематики порівняльного конституційного права та юридичної компаративістики, а також міжнародного контрактового права;
 •  уміння застосовувати абстрактні загальнотеоретичні принципи й інститути права (верховенство права, принцип пропорційності, соціологічне праворозуміння), а також сучасну джерельну базу (практика європейського суду з прав людини, загальні принципи права) для обґрунтування практичних завдань галузі спеціалізації та врегулювання конкретних прикладних питань, так само як і для доктринальної розробки теоретичних концептів.

 

2. Когнітивні уміння та навички з предметної сфери

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з неюридичних дисциплін (філософії, методології наук, психології) при вирішенні правових питань;
 • розвиток критичного мислення щодо основних юридичних проблем і доктринальних концептів, формування власної обґрунтованої позиції щодо проблематичних та неоднозначних тверджень у юридичній науці та практиці;
 • педагогічні знання, уміння та навички, зокрема щодо підготовки лекцій та ведення семінарських занять, підготовки робочих тематичних планів тощо;
 • навички комунікації зі студентами в якості викладача.

 

3. Практичні навички з предметної сфери

 • здатність займатись науково-дослідницькою діяльністю на належному рівні із використанням широкого масиву джерельної бази, зокрема авторитетних джерел європейської правової традиції, а також із застосуванням ефективних методів осмислення й обробки інформації, аналізу її істинності та прийнятності до застосування в конкретних доктринальних чи фахово-прикладних умовах;
 • здатність до нормотворчої діяльності – з огляду на навички правозастосування й використання принципу верховенства права, а також захисту прав і свобод людини і громадянина;
 • потенційна ефективність роботи у сферах цивільного, господарського, корпоративного та контрактного права, а також в органах публічної адміністрації;
 • навички здійснення педагогічної, викладацької діяльності з огляду на прослухані курси методології правознавства, психології (загальної та  педагогічної) та методики викладання права.

 

4. Загальні уміння та навички

 • належний рівень знання й вільне володіння українською та англійською юридичною термінологією;
 • уміння ефективно працювати над систематизацією, обробкою та належним джерельним оформленням матеріалу при підготовці наукової праці;
 • навички у сфері методології науки, психології та педагогіки;
 • навички викладання правової теорії та юридичної практики для учнів середніх шкіл та студентів вищих навчальних закладів.

 

Професійні профілі випускників з прикладами 


Об'єктом діяльності магістрів за спеціальністю «Право» є – відповідно до подальшої їх спеціалізації – проблемні аспекти правотворчості та правозастосування, філософії права та реалізації принципів верховенства права, європейського права і галузей вітчизняної правової системи та юридичної науки загалом, а також специфіки викладання юридичних дисциплін. Окрім того, підготовка магістрів передбачає розгляд світоглядних і теоретичних питань права як регулятора суспільних відносин і унікального соціокультурного феномену людства, аспектів удосконалення юридичної матерії та засад якісно різноманітних галузей права. 

Значна увага приділяється проблематиці правозастосування й розбудови правової системи відповідно до ціннісної першооснови прав людини, принципів верховенства права та пропорційності. Випускники магістерської програми з огляду на успішний захист кваліфікаційних робіт можуть працювати в науковій сфері, зокрема, займатись підготовкою дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук; працювати на ниві доктринальних досліджень проблематики права та окремих його галузей, виступати експертами європейської правової системи (з огляду на сертифікатну програму «проблеми європейського права»), а також можуть займатись викладацькою діяльністю в НаУКМА чи ж будь-якому іншому вищому навчальному закладі. 


Положення про екзамени, оцінювання та оцінки:


Положення НаУКМА «Про рейтингову систему оцінювання знань».

 
Вимоги до випуску:

 

Завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів (в тому числі науково-дослідницька та переддипломна практики), успішний захист кваліфікаційної роботи на здобуття кваліфікації магістра.

 

Форма навчання: 


Денна.


Керівник програми:


Микола Іванович Козюбра, завідувач кафедри загальнотеоретичних і державно-правових наук, доктор юридичних наук, професор.