Повідомлення

Факультет соціальних наук і соціальних технологій

МП "Зв'язки з громадськістю"

Спеціальність 061 "Журналістика"

Освітня програма Зв'язки з  громадськістю

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр з
в'язків з громадськістю

Рівень кваліфікації

Магістр (другий рівень вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає.

Профіль програми

Фахівці зі зв’язків з громадськістю призначені для роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування, неурядових організаціях, громадсько-політичних об’єднаннях, на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, консультативних центрах і фірмах, наукових та освітніх закладах, зокрема, у спеціалізованих підрозділах з питань громадських зв’язків, зв’язків з пресою, прес-службах та відділах аналітичних досліджень, інформаційного забезпечення, міжнародних зв'язків тощо. Фахівці даного профілю, спеціалізуючись у сфері налагодження та підтримки постійних конструктивних двосторонніх зв’язків з цільовими для кожної організації групами громадськості, займаються широким колом питань стратегії і тактики зв’язків з громадськістю, що пов’язані з оптимізацією комунікативного середовища організації, забезпечення для неї позитивного пабліцитного капіталу та високої репутації.

Загальний обсяг навчальної програми – 120 кредитів ЄКТС, зокрема: нормативні навчальні дисципліни та практика – 65 кредитів, вибіркові навчальні дисципліни та  практика– 35 кредитів, державна атестація – 20 кредитів.

Ключові результати навчання

1. Знання з предметної області

 • державна політика в сфері зв’язків з громадськістю;
 • теорія та історія соціальних комунікацій;
 • методологія дослідження соціальних комунікацій;
 • загальна методологія зв’язків з громадськістю;
 • організація роботи агентств і служб зв’язків з громадськістю;
 • менеджмент процесом зв’язків з громадськістю;
 • місце PR-менеджера в структурі організації;
 • стратегія і тактика звязків з громадськістю в окремих сферах;
 • методи визначення цільових груп громадськості;
 • основні PR-засоби роботи (засоби масової інформації, корпоративні засоби інформації, Інтернет-засоби, соціальні мережі тощо);
 • принципи планування зв’язків з громадськістю, PR-кампаній;
 • методи планування та проведення PR-кампаній;
 • методи вимірювання та оцінювання ефективності PR-роботи;
 • структура та функції засобів масової комунікації;
 • методика роботи із засобами масової інформації;
 • порядок організації та підготовки інформаційних матеріалів та їх оприлюднення (проведення брифінгів, прес-конференцій тощо);
 • законодавство про інформаційну діяльність;
 • основи професійної етики, соціології, психології.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у процесах управління громадськими зв’язками;
 • здатність застосовувати знання та вміння для розв’язання задач налагодження внутрішньо- та зовнішньо-корпоративних зв’язків з громадськістю;
 • уміння використовувати в дослідницькій роботі необхідні комп'ютерні програмні продукти.

3. Практичні навички з предметної області

 • уміння організувати роботу зі зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації;
 • уміння організувати кількісний та якісний аналіз стану та проблем у сфері зв’язків з громадськістю;
 • уміння підготувати PR-програму, план та кошторис;
 • уміння застосовувати інформаційні системи та технології в сфері зв’язків з громадськістю;
 • уміння здійснювати контроль за виконанням PR-програм і планів;
 • уміння складати звітність, оцінювати ефективність PR-роботи.

4. Загальні уміння та навички

 • уміння враховувати вплив факторів зовнішнього середовища організації прямої та непрямої дії на результативність PR-діяльності;
 • володіння різноманітними практичними навичками щодо комп'ютерного збору й обробки інформації;
 • уміння професійно працювати із сучасною комп'ютерною технікою;
 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
 • навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською, англійською та російською мовами;
 • навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в групах, управління конфліктами та кризовими ситуаціями;
 • уміння організувати власну діяльність та ефективно управляти часом.

Професійні профілі випускників з прикладами

Об'єктами діяльності магістра за спеціальністю «Зв’язки з громадськістю» є конкретні засоби та інструменти управління комунікативною діяльністю організації, складання та виконання планів роботи у сфері зв’язків з громадськістю в державних, неурядових установах і організаціях, комерційних структурах.


Доступ до подальшого навчання

Магістр за спеціалізацією «Зв’язки з громадськістю» може продовжити навчання в університеті на рівні післядипломної освіти (рівень – кандидат наук, доктор філософії (Ph.D)) за спеціальністю  «Соціальні комунікації», «Соціологія» та «Менеджмент організацій».


Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів та успішний захист магістерської кваліфікаційної роботи

Форма навчання

Денна

Керівник програми

Доктор філософських наук, професор Королько Валентин Григорович