Sociology

Staff:


Tamara Martsenyuk

CV

© 2011 - 2017 National University of Kyiv-Mohyla Academy
2 Skovorody vul., Kyiv 04070, Ukraine