Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Публікації

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Лук’яненко І. Г. Макрофінансова стабільність : моделі та методи оцінки / Лук’яненко І. Г., Фарина О. І. ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : НаУКМА, 2016. – 185, [2] с. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10878
 • Лук'яненко І. Г. Бюджетно-податкова політика України : нові виклики : монографія / Ірина Лук'яненко, Марія Сидорович ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : НаУКМА, 2014. – 227 с. : схеми, табл. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Система ключових індикаторів результативності діяльності органів Міністерства доходів і зборів України : монографія / [Бридун Є. В., Вдовиченко А. М., Зубрицький А. І. та ін. ; за заг. ред. А. М. Вдовиченка] ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податкової служби України, НДІ фінансового права. - К. : Алерта, 2013. - 334 с. : іл. - Включ. бібліогр. - Авт. зазначено на звороті тит. л.
 • Навчально-методичні матеріали до курсу "Фінансова діяльність суб'єктів господарювання" / [уклад.] О. Я. Базілінська ; [рец. Лук'яненко І. Г., Ільчук В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т екон. наук, Каф. фінансів. - К. : [НаУКМА], 2012. - 73 с. - Включ. бібліогр.
 • Методичні рекомендації до написання та вимоги до оформлення кваліфікаційних робіт : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит"/ [упоряд.: Токарчук В. В., Донкоглова Н. А.] ; Нац. ун-т Києво-Могилян. акад.", Ф-т екон. наук, Каф. фінансів. - К. : [НаУКМА], 2012. - 30 с.
 • Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення курсових робіт : для студентів 2, 3 курсів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки: 6.030508 "Фінанси та кредит" / [уклад. : Кравчук А. О, Дяковський Д. А. ; рец. : Лук'яненко І. Г., Шевчук В. І.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т екон. наук, Каф. фінансів. - К. : [НаУКМА], 2012. - 36 с. : іл.
 • Навчально-методичні матеріали до курсу "Банківські операції" / [упоряд.] В. В. Токарчук ; [рец. Лук'яненко І. Г., Ніколайчук С. А.] ; Нац. ун-т Києво-Могилян. акад.", Ф-т екон. наук, Каф. фінансів. - К. : [НаУКМА], 2012. - 25 с. - Включ. бібліогр.
 • Лук'яненко І.Г., Жук В.М., Неживенко О.В. … [та ін.]. Діагностика фінансових криз: аналіз, методи, моделі. - К. : [Аграр Медіа Груп], 2011. - 197 с.
 • Глущенко С.В. Вплив світових інтеграційних процесів на розвиток економічної ситуації в Україні // Адаптація валютно-фінансових систем ризикових економік до світових інтеграційних процесів : монографія / [авт. кол. : Плотніков О. В., Сльозко О. О., Глущенко С. В. ... та ін. ; відп. ред. Сльозко О. О.] ; НАН України, Ін-т світової економіки і міжнар. відносин. - К. : LAT&K, 2011. - Розд. 1, п. 1.5. - С. 71-76.
 • Сєміколенова С.В. Навчально-методичні матеріали до курсу "Менеджмент персоналу". – К. : [НаУКМА], 2011. - 67 с. : іл., табл.
 • Лук'яненко І. Г. Динамічні стохастичні моделі загальної рівноваги : теорія побудови та практика використання у фінансових дослідженнях : монографія / Лук'яненко Ірина, Семко Роман ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад". - Київ : НаУКМА, 2015. - 246 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Фарина О. І. Концептуальні підходи до побудови макромоделі економіки України методами системної динаміки / О. І. Фарина, П. А. Дадашова ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ : [б. в.], 2015. - 56 с. : іл. -  Micтить бiблioгpaфiю.

Підручники, навчальні посібники

 1. Лук'яненко І. Г. Аналіз часових рядів : практичний посібник для роботи в комп'ютерному класі / І. Г. Лук'яненко, В. М. Жук ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К. : [НаУКМА], 2013.
 2. Лук'яненко І. Г. Оцінювання інвестицій та цінних паперів у фінансовому менеджменті : [навчальний посібник] / Ірина Лук'яненко. - [К. : НаУКМА : Аграр Медіа Груп, 2012]. - 227 с. - Включ. бібліогр.
 3. Мертенс А.В. 5 инструментов для развития вашей бизнес-модели / [Александр Мертенс] ; Консультац. программа IFC в Европе и Центральной Азии. – [К. : Междунар. финансовая корпорация, 2011]. - 63, [3] с.
 4. Мертенс А. В. Управление рисками бизнеса : [пособие] / [Александр Мертенс] ; Консультац. программа IFC в Европе и Центральной Азии. – [К. : Междунар. финансовая корпорация, 2011]. - 50 с.
 5. Галицька Е. В. Методика викладання фінансово-економічних дисциплін : навчально-методичний посібник / Е. В. Галицька, Т. Г. Буй, Н. А. Донкоглова ; [ред. Мінько Н.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. фінансів. - Київ : НаУКМА, 2015. - 67 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 6. Глущенко С. В. Гроші. Кредит. Кредитний ринок : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Глущенко С. В. - Київ : НаУКМА, 2015. - 203 с. : іл., табл. -  Micтить бiблioгpaфiю.

Публікації

2016

Статті

 • Bazilinska O. Ya. Organizational and Economic Fundamentals of Coverage of Railway / O. Bazilinska, O. Panchenko // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 24–29. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/91
 • Глущенко С. В. Монетарні стратегії : загрози реалізації в українській економіці / Глущенко С. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 35–42. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/93
 • Gluschenko S. Threats and benefits of exchange rate regimes for Ukraine in terms of European integration / S. Gluschenko, S. Tkalenko // Baltic Journal of Economic Studies. – 2016. – Vol. 2, No. 2. – P. 32–39. http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/77
 • Горбачук В. М. Глобальні інвестиції у майбутній людський капітал / Горбачук В. М. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 13. – С. 633–638. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11717
 • Горбачук В. М. Двоетапна модель еколого–економічних рішень / Горбачук В. М., Єрмольєв Ю. М., Єрмольєва Т. Ю. // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. – 2016. – Т. 21, вип. 9 (51). – С. 142–147. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11713
 • Горбачук В. М. На порозі Четвертої промислової революції / В. М. Горбачук // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 8. – С. 216–220. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11743
 • Горбачук В. М. Оцінювання ефективності мереж / В. М. Горбачук, Г. О. Шулінок, О. О. Морозов // Теорія оптимальних рішень. – 2016. – С. 154–161. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11739
 • Горбачук В. М. Підтримка макроекономічних пропорцій відтворення як актуальне завдання забезпечення конкурентоспроможності національної економіки / Горбачук В. М., Кулик В. В. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 9. – С. 87–94. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11716
 • Горбачук В. М. Постіндустріальна організація державних замовлень у розвитку AUTODIN, ARPANET, PRNET, NSFNET та Інтернету / В. М. Горбачук // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. – 2016. – Т. 21, вип. 8 (50). – С. 116–122. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11719
 • Дадашова П. А. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку України / П. А. Дадашова, М. П. Кладова // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – Електронні дані. – [Дніпропетровськ : Дніпропетр. держ. аграрно-економ. ун-т : ДКС Центр, 2016]. – № 11. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5271
 • Дадашова П. А. Моделювання монетарного сектора України на основі динамічної системи симультативних рівнянь / Дадашова П. А. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 54–61. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/84
 • Дадашова П. А. Процентний та кредитний канали трансмісійного механізму в макроекономічному середовищі України / Дадашова П. А. // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 3. – С. 119–136. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11715
 • Дяковський Д. А. Cоціальновідповідальні інвестиції як перспективний напрям інвестиційної діяльності : сутність і тенденції / Дяковський Д. А. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 62–68. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/111
 • Жук В. М. Інфраструктурний аналіз монетарної трансмісії України в період економічної нестабільності / Жук В. М. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 69–79. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/96
 • Камінський А. Б. Характеристичні особливості ризик-менеджменту в сегменті мікрокредитування / Камінський А. Б. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 80–85. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/97
 • Литвин А. В. Моделі оцінки ймовірності виникнення фінансової кризи в українських страхових компаніях / Литвин А. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 101–105. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/99
 • Lukianenko I. Monetary and Fiscal Policies Interaction in Ukraine / Lukianenko I. H., Dadashova P. A. // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 5 (179). – С. 295–307. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11721
 • Lukianenko I. G. The Uk rainian Labor Market Investigation with the Use of System Dynamics Methods / I. Lukianenko, A. Novik // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 106–117. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/100
 • Мар’янович М. Е. Перспективні напрями розвитку фінансових механізмів досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року / Мар’янович М. E. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 125–131. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/102
 • Nezhyvenko O. V. Informal Employment in Ukraine : 2007 Survey Application / O. Nezhyvenko // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 132–137. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/103
 • Пирогов Д. А. Порівняння методів моделювання регіональних економічних систем кластерного типу / Пирогов Д. А. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 138–144. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/104
 • Прімєрова О. К. Аналіз динаміки ліквідності акцій на прикладі української біржі «ПФТС» / Прімєрова О. К., Овчинніков А. Ю. // Інноваційна економіка : науково–виробничий журнал. – 2016. – № 3–4. – С. 145–150. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11714
 • Прімєрова О. К. Особливості розвитку фондового ринку України [електронний ресурс] / О. К. Прімєрова // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – Електронні дані. – [Дніпропетровськ : Дніпропетр. держ. Аграрно-економ. ун-т : ДКС Центр, 2016]. – № 5. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4948.
 • Прімєрова О. К. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання взаємозв’язку економічного розвитку країни та показників гендерної рівності / Прімєрова О. К., Васильчик А. В. // Молодий вчений : науковий журнал. – 2016. – № 3. – С. 154–160. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9099
 • Faryna O. Exchange Rate Pass-Through and Cross-Country Spillovers: Some Evidence from Ukraine and Russia / Oleksandr Faryna // BOFIT Discussion Paper. – 2016. – No. 14. – 30 p. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2849410
 • Фарина О. І. Нелінійний ефект перенесення обмінного курсу на внутрішні ціни в Україні / Олександр Фарина // Вісник Національного банку України. – 2016. – № 236. – С. 32–45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11720
 • Shkurykhin A. O. Shadow Labor Market Analysis Within Computable General Equilibrium Model of Ukrainian Economy / A. Shkurykhin // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 172–176. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/110
 • Шумська С. С. Фінансові інструменти розвитку: світова практика та уроки для України / Шумська С. С. // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 10. – С. 242–249. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11741
 • Шумська С. С. Фінансове багатство України в офшорах світу та офшоризація капіталу банківської системи / Шумська С. С. // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 4. – С. 25–47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11734

 

Матеріали конференцій

 • Adair P. Sex work vs. sexual exploitation in the European Union: what are the likely guesstimates for prostitution? / Adair P., Nezhyvenko O. // Proceedings of the 6th Economic & Finance Conference, OECD Headquarters, Paris, 6–9 September 2016 , IISES. – 2016. – 33 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11711
 • Буй Т. Г. Роль домогосподарства у формуванні доходів і видатків бюджету / Т. Г. Буй, П. Ю. Шикін // Розвиток економіки в умовах макроекономічної нестабільності : світова та українська практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 27 січня 2016 року. – Київ, 2016. – С. 9–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11664
 • Dadashova P. System Dynamics Modeling in a Ukrainian Secondary School / Dadashova Pervin, Ganina Kateryna, I. David Wheat // Creative Learning Exchange, Boston, MA, USA, 24–26 June, 2016. – 9 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11710
 • Галицька Е. В. Роль та основні підходи до організації самостійної роботи студентів / Галицька Е. В., Донкоглова Н. А. // Перспективи світової науки : збірник праць ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – 2016. – С. 9–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11666
 • Глущенко С. В. Антикризова державна підтримка підприємств: теоретичний аспект / С. В. Глущенко // Розвиток економіки в умовах макроекономічної нестабільності : світова та українська практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 27 січня 2016 року. – Київ, 2016. – С. 19–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11663
 • Глущенко С. В. Тінізація української економіки: сучасні оцінки / С. В. Глущенко // Стратегії розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 17 жовтня 2016 р.). – Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2016. – С. 38–42. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11712
 • Горбачук В. М. Вимірювання ефективності мереж / Горбачук В. М., Морозов О. О. // Інформаційно-комп’ютерні технології : VIII Міжнародна науково-технічна конференція (м. Житомир, 22–23 квітня 2016 року). – Житомир : ЖДТУ, 2016. – С. 63–64. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11730
 • Горбачук В. М. До вимірювання системних ризиків мереж / Горбачук В. М., Морозов О. О. // Проблеми телекомунікацій : збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції. – Київ, 2016. – С. 143–145. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11740
 • Горбачук В. М. До вимірювання складності продуктів і успішності економік / Горбачук В. М. // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24–25 березня 2016 року ). – 2016. – С. 315–317. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11735
 • Горбачук В. М. До природних обмежень економічної діяльності / Горбачук В. М., Кошулько А. І., Сирку А. А. // Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні та соціальні чинники. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2016. – С. 125–128. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11733
 • Горбачук В. М. Особливості олігополістичних рівноваг [електронний ресурс] / Горбачук В. М., Морозов О. О. // Контроль і управління в складних системах (КУСС–2016) : матеріали XIII мiжнародної конференцiї, м. Вiнниця, 3–6 жовтня 2016 р. – Електронні дані. – Вінниця : ВНТУ, 2016. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11731
 • Горбачук В. М. Питання застосування ключових індикаторів ефективності бази даних World development indicators / В. М. Горбачук, К. О. Сомик // Фінансові механізми забезпечення розвитку економіки України в сучасних умовах : збірник наукових матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. фінансів, Каф. фін. ринків. – Електронні дані. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2016. – С. 105–107. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11736
 • Горбачук В. М. Розподілені децентралізовані мережі сенсорів для спостережень Землі / В. М. Горбачук, А. І. Кошулько, А. А. Сирку // 16-та Українська конференція з космічних досліджень (22–26 серпня 2016 року, Одеса, Україна). – 2016. – С. 192. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11737
 • Горбачук В. М. Стохастичний аналіз активного резерву / Горбачук В. М., Чумаков Б. М., Сирку А. А. // Теорія прийняття рішень : VIII Міжнародна школа-семінар, Ужгород, 26 вересня – 1 жовтня 2016 р. : праці школи-семінару. – Ужгород : УжНУ, 2016. – С. 94–95. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11729
 • Горбачук В. М. Суспільні та університетські зміни від Третьої до Четвертої промислової революції / Горбачук В. М. // Класичний університет у контексті викликів епохи : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року) / [уклад. А. С. Філіпенко та ін.]. – Київ, 2016. – С. 215–216. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11738
 • Lukianenko I. G. Specifics in modeling integrated fiscal and monetary policy / Lukianenko I. G. // Економіко-математичне моделювання : збірник матеріалів Першої національної науково-методичної конференції, 30 вересня – 1 жовтня 2016 р. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 208–211. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11332
 • Nezhyvenko O. V. Why the Wages of Ukrainians are so Low? Should we go Informal to Earn More? / Nezhyvenko О. V. // Розвиток економіки в умовах макроекономічної нестабільності : світова та українська практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 27 січня 2016 року. – Київ, 2016. – С. 49–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11662
 • Панченко О. І. Ефективний страховий захист підприємств залізничного транспорту як основа їх конкурентоспроможності / Панченко О. І., Базілінська О. Я., Сергіянський С. Г. // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики : матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 вересня 2016 р. / уклад. Янковий О. Г. – Одеса : Атлант, 2016. – С. 42–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11732
 • Прімєрова О. К. Ризик-менеджмент як основа управління банком / Прімєрова О. К., Кісельова Г. А. // Розвиток економіки в умовах макроекономічної нестабільності : світова та українська практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 27 січня 2016 року. – Київ, 2016. – С. 58–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11665

 

Інше (ред., упоряд., пер., розділи монографій, підручників)

 • Лук’яненко І. Г. Порівняння методів рейтингового оцінювання діяльності українських комерційних банків / [Лук’яненко І. Г.] // Актуальні проблеми прогнозування поведінки складних соціально-економічних систем : монографія / за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – Розділ 1.10. – С. 126–142. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11331
 • Lukianenko I. G. Simulation model of labor supply and demand in Ukraine / [Lukianenko Iryna, Novik Alina] // Information aspects of socio-economic systems' development / edited by Aleksander Ostenda and Tetyana Nestorenko. – Katowice : Wydawnictwo Wyzszej Szkoły Technicznej, 2016. – Part 5.5. – P. 382–391. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12139
 • Lukianenko I. G. The modeling of the dynamic relationships and shocks impact for socio-economic sphere in Ukraine / [Lukianenko Iryna, Oliskevych Marianna] // Information aspects of socio-economic systems' development / edited by Aleksander Ostenda and Tetyana Nestorenko. – Katowice : Wydawnictwo Wyzszej Szkoły Technicznej, 2016. – Part 5.6. – P. 391–399. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12140

2015

У виданнях НаУКМА

 • Буй Т. Г. Розвиток електронної комерції як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських компаній / Буй Т. Г., Гаврилів І. Я. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 172 : Економічні науки. - С. 8-14.
 • Івахненков С. В. Підходи вчених США до методології науки : план вивчення з метою реформування досліджень бізнесу в Україні / Івахненков С. В., Конбер Дж. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 172 : Економічні науки. - С. 33-38.
 • Литвин А. В. Розробка дерев рішень для прогнозування фінансової кризи в страхових компаніях України / Литвин А. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 172 : Економічні науки. - С. 59-64.
 • Nezhyvenko O. Conceptual bases to define shadow economy / O. Nezhyvenko // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 172 : Економічні науки. - С. 69-73.
 • Фарина О. І. Оцінка факторів формування валютного курсу в Україні / Фарина О. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 172 : Економічні науки. - С. 85-90.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Литвин А. В. Застосування методу опорних векторів для прогнозування фінансової кризи в українських страхових компаніях / Литвин А. В. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. - 2015. - № 5. - С. 481-492.
 • Lytvyn A. V.A Mathematical and Statistical Analysis of an Expanded Sample of Business Indicators for Ukrainian Insurance Companies / А. V. Lytvyn // Вісник Сумського державного університету. Серія : Економіка. - 2015. - № 1. - С. 98-108.
 • Лук'яненко І. Г. Особливості прогнозування та управління бюджетним дефіцитом в країнах з трансформаційною економікою / Лук'яненко І. Г. // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - 2015. - Вип. 25/1. - С. 179-185 : мал.

В іноземних виданнях

 • Сугоняко Д. О. Європейський досвід регулятивних реформ в сфері малого і середнього бізнесу / Сугоняко Д. О., Базілінська О. Я. // Actual problems of modern economy development : сollection of scientific articles / Scientific journal «ECONOMICS AND FINANCE». - Melbourne : Thorpe-Bowker, 2015. - С. 145-149 : табл.
 • Галицька Е. В. Дотримання правил і норм ділового етикету студентами ВНЗ / Е. В. Галицька, Л. М. Савчук, Н. А. Донкоглова // Материали за ХІ международна научна практична конференция «Образованието и науката на ХХІ век - 2015». - София : Бял Град-Бг ООД, 2015. - Т. 4. - С. 50-54.
 • Lukianenko I.The Effects of Shocks on the Ukrainian Labor Market: SVEC Modeling : 22nd International Economic Conference 2015, IECS 2015, 15-16 May 2015, Sibiu, Romania / Iryna Lukianenko, Marianna Oliskevych // Procedia Economics and Finance. - 2015. - Vol. 27. - P. 311-322.
 • Stelmashenko Ia. Learning Economics with Dynamic Modeling. A Norwegian-Ukrainian Collaboration Project / Iaroslava Stelmashenko, Iryna Lukianenko, I. David Wheat // 33rd International Conference of the System Dynamics Society, July 19 - July 23, 2015 Cambridge, Massachusetts USA. - [Massachusetts : s. n., 2015].

Інше

 • Фінансовий менеджмент : навчальний посібник / за заг. ред. І. О. Школьник, В. М. Кремень ; [рец. Алексєєв І. В., Лук'яненко І. Г. та ін.] ; Нац. банк України, Держ. вищий навчальний заклад "Україн. акад. банківської справи Нац. банку України". - Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 485 с. : табл. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Фарина О. І. Динамічні моделі оцінювання стабільності фінансової системи України : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Фарина О. І. ; наук. кер. Лук’яненко І. Г. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : [б. в.], 2015. - 212 с. : іл. -  Micтить бібліографію.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Bui T. Corporate social responsibility and its impact on company's financial performance / T. Bui, S. Biletska // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 8-13.
 • Bui T. Corporate social responsibility practices in developed and developing countries / T. Bui, S. Biletska // Магістеріум. – 2014. – Т. 56 : Економічні студії. – С. 13-17.
 • Галицька Е. В. Оцінювання впливу маніпулювання на студентське середовище / Галицька Е. В., Донкоглова Н. А. // Магістеріум. – 2014. – Т. 56 : Економічні студії. – С. 18-20.
 • Глущенко С. В. Мінімізаційні податкові схеми: зарубіжна та українська практика / Глущенко С. В., Казакова М. О. // Магістеріум. – 2014. – Т. 56 : Економічні студії. – С. 21-25.
 • Глущенко С. В. Передмова / Глущенко С. В. // Магістеріум. – 2014. – Т. 56 : Економічні студії. – С. 3.
 • Glushchenko S. Influence external debt commercial banks on the activity of short-term lending in Ukraine / S. Glushchenko, K. Vasylieva // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 22-26.
 • Ivakhnenkov S. International financial reporting standards vs. Ukrainian national accounting standards: the comparison of financial ratios case study / S. Ivakhnenkov, S. Droniuk // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 27-31.
 • Лук'яненко І. Г. Моделювання державного сектору економіки України за допомогою методів системної динаміки / Лук'яненко І. Г., Дадашова П. А. // Магістеріум. – 2014. – Т. 56 : Економічні студії. – С. 4-8.
 • Lukianenko I. Financial management decision of mergence and acquisition process for innovative companies / I. Lukianenko, O. Krykun // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 42-48.
 • Mertens O. Interest rate restrictions policy: possibilities and consequences for Ukraine / O. Mertens // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 53-57.
 • Primierova O. Dynamics of propensity to personal financial savings in the post-crisis period: case of Belarus and Ukraine / O. Primierova, Iu. Abakumova // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 72-77.
 • Tokarchuk V. New approaches of performance estimation of Ukrainian commercial banks / V. Tokarchuk // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 85-90.
 • Shportyuk V. The impact of financial dollarization on the banking system of Ukraine / V. Shportyuk, A. Mysko // Магістеріум. – 2014. – Т. 56 : Економічні студії. – С. 29-34.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Podvysotska T. Econometric Methods of Healthcare System Efficiency Estimation / Tamara Podvysotska // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014. – № 1. – С. 245-249.

В інших виданнях України

 • Кривошия О. А. Взаємозв’язок між диференційним ціноутворенням та сприйняттям споживачами якості товару : практика українських підприємств / Кривошия О. А., Базілінська О. Я. // Технологічний аудит і резерви виробництва. – 2014. – № 1/2. – С. 34-37 : табл.
 • Лук’яненко І. Г. Особливості моделювання правил монетарної політики на основі гібридних регресійних моделей з нейронним компонентом / Лук’яненко І. Г., Жук В. М. // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 323-329.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Базілінська О. Я. Регулювання процесу ціноутворення на макрорівні : держава як регулятор інформаційного середовища / Базілінська О. Я., Кривошия О. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 146 : Економічні науки. - С. 3-7.
 • Глущенко С. В. Таргетування інфляції: загрози запровадження в Україні / Глущенко С. В., Болотова С. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 146 : Економічні науки. - С. 16-21.
 • Жук В. М. Аналіз виникнення кризових явищ на валютному ринку / Жук В. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 146 : Економічні науки. - С. 33-39.
 • Ivakhnenkov S. Ukrainian businesses' characteristics and the use of information technology: introduction to exploratory studies / S. Ivakhnenkov, А. Heorhiadi // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 146 : Економічні науки. - С. 39-44.
 • Лук'яненко І. Г. Моделювання інноваційної активності українських промислових підприємств / Лук'яненко І. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 146 : Економічні науки. - С. 73-80.
 • Краснікова Л. І. Кількісна оцінка детермінант бідності домогосподарств України / Краснікова Л. І., Подвисоцька Т. О., Подвисоцький Ю. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 146 : Економічні науки. - С. 50-56.
 • Сєміколенова С. В. Проблеми та перспективи розвитку страхування фінансових ризиків в Україні / Сєміколенова С. В., Грабар А. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 146 : Економічні науки. - С. 91-94.
 • Токарчук В. В. Порівняльна оцінка ефективності діяльності підрозділів банку / Токарчук В. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 146 : Економічні науки. - С. 100-106.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Прімєрова О. К. Життя, наукова та практична діяльність М. Х. Бунге (до 190-ї річниці з дня народження) / О. К. Прімєрова // Статистика України. - 2013.- № 4. - С. 58-64.
 • Сєміколенова С. В. Особливості страхового захисту підприємства від фінансових ризиків / Сєміколенова Світлана Вікторівна // Економіка. Фінанси. Право. - 2013.- № 3. - С. 47-50. - Назва парал. англ. та укр. мовами.

В інших виданнях України

 • Галицька Е. В. Методичні підходи до оцінювання фінансової стійкості страхової компанії / Галицька Е. В., Кулешір Н. М. // Актуальні питання розвитку економіки країни та регіонів : збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 9-10 серпня 2013 року) = Актуальные вопросы развития економики Украины и регионов : сборник тезисов работ участников Международной научно-практической конференции (Одесса, 9-10 августа 2013 года) / Громад. орг. "Центр екон. дослідж. та розвитку". - О. : [ЦЕДР], 2013. - С. 60-63 : табл.
 • Галицька Е. В. Застосування статистичних методів у дослідженні психолого-педагогічних аспектів діяльності студентів вищих навчальних закладів / Е. В. Галицька, Н. А. Донкоглова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т. І. Сущенко та ін.]. - Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2013. - Вип. 32 (85). - С. 521-525 : табл.
 • Глущенко С. В. Проблеми та напрями формування кошиків світових валют у міжнародному співробітництві / Глущенко С. В. // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : збірка праць IX (XXI) Всеукраїнської науково-практичної конференції / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т менедж. та маркетингу [та ін.]. - К. : НТУУ "КПІ", 2013. - С. 249-252 : мал.
 • Донкоглова Н. А. Методи дослідження різних психолого-педагогічних аспектів діяльності студентів ВНЗ / Донкоглова Наталія Анатоліївна // Актуальні тенденції української науки : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 5 липня, 2013 р.). - К. : ГО "Атенеум", 2013.- Вип. 1. - С. 87-92.
 • Лук'яненко І. Г. Моделі оцінки опціонів та ефективність їх практичного застосування / Лук’яненко І. Г., Токарчук В. В. // Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем : монография / [под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима] ; Харьков. нац. экон. ун-т МОН Украины, Научно-исслед. центр индустриальных проблем развития НАН Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко [та ін.]. - Х. : Инжэк, 2013.- С. 73-86 : табл.

В іноземних виданнях

 • Semko R. Optimal Economic Policy and Oil Prices Shocks in Russia / Roman Semko // Ekonomska Istraživanja-Economic Research. - 2013.- Vol. 26, no. 2. - P. 69-82.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Галицька Е. В. Основні методи та прийоми впливу на співрозмовника в процесі спілкування / Галицька Е. В., Донкоглова Н. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 23-27.
 • Глущенко С. В. Процентна політика в системі грошово-кредитного регулювання в Україні / Глущенко С. В., Пласконіс Н. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 32-38.
 • Дяковський Д. А. Основи функціонування електронних грошей в Україні / Дяковський Д. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 57-60.
 • Жук В. М. Деякі аспекти функціонування монетарного трансмісійного механізму за умов економічної нестабільності / Жук В. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 60-65.
 • Токарчук В. В. Основні компоненти системи якісного обслуговування клієнтів банків / Токарчук В. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 126-130.
  У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)
  1. Івахненков С. В. Розробка та використання аудиторського програмного забезпечення в Україні / Івахненков С. В. // Культура народов Причерноморья : науч. журн. / Крым. науч. центр НАН Украины и Мин-ва образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского ; Межвуз. центр Крым. - Симферополь : [б. и.], 2012. - № 234. - С. 38-43 : табл.
  2. Лук'яненко І. Г. Монетарна політика та флуктуації на фондовому ринку України / Лук'яненко І. Г., Семко Р. Б. // Економіка і прогнозування. - 2012. - № 4. - С. 110-122.

В інших виданнях України

 • Глущенко С. В. Методи прогнозування банкрутства в системі аналізу фінансово-економічних показників суб'єктів господарювання в Україні / С. В. Глущенко, С. В. Івахненков // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. - 2012. - № 2. – С. 24-33.
 • Івахненков С. В.Філософсько світоглядні основи наукових досліджень в обліку та аудиті : англомовний світ / Сергій Івахненков, Алла Георгіаді // Бухгалтерський облік і аудит : наук.-практ. журн. / засн. : Екаунтинг ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - К. : [б. в.], 2012. - № 3. - С. 48-53 : табл.
 • Івахненков С. В. Кібернетичний підхід до теоретичних аспектів контролю / Івахненков С. В. // Сталий розвиток економіки : всеукр. наук.-вироб. журн. / [гол. ред. Стельмащук А. М.]. - Хмельницький : [б. в.], 2012. - № 2. - С. 9-17.


Інше

 • Івахненков С. В. Особливості фінансового контролінгу в стратегічному управлінні страховою компанією [Електронний ресурс] / С. В. Івахненков // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. - Електронні дані. - [Д. : Дніпропетров. держ. аграрний ун-т : ТОВ "ДКС Центр", 2012]. - № 7. - Метод доступу: Інтернет. - http://www.economy.nayka.com.ua/?operation=1&iid=1265 (переглянуто 13 червня 2013 р.). - Назва з екрану.
 • Конвергенція економік України та Європейського Союзу : проблеми і перспективи : збірник наукових праць / [автори Бажал Ю. М., Бандура О. В., ... Бураковський І. В., ... Григор'єв Г. С., ... Купець О. В. ... [та ін.] ; редкол.: Бажал Ю. М., Бураковський І. В., ... Лук'яненко І. Г., ... Григор'єв Г. С. ... [та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра економічної теорії, Центр імені Жана Моне з європейських студій при НаУКМА. – К. : Пульсари, 2012. - 162 с. - Включ. бібліогр.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Буй Т.Г. Податкова політика щодо малого бізнесу в Україні // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 8-12.
 2. Галицька Е.В., Донкоглова Н.А. Імідж ділової людини та чинники впливу на його формування // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 12-16.
 3. Глущенко С.В. Розвиток експортоорієнтованих галузей української економіки (на прикладі промислового суднобудування) // Маґістеріум. - 2011. - Вип. 44 : Економічні студії. - С. 4-8.
 4. Глущенко С.В. Участь України у міжнародній фінансово-кредитній співпраці // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 17-22.
 5. Косяк А.О. Аналіз зовнішньоторговельної діяльності України // Маґістеріум. - 2011. - Вип. 44 : Економічні студії. - С. 46-49.
 6. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Співвідношення між рівністю та ефективністю при оцінці державних програм // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 49-56.
 7. Прімєрова О.К. Stability of the ukrainian banking system in current conditions / Primierova O. K. // Маґістеріум. - 2011. - Вип. 44 : Економічні студії. - С. 15-20.
 8. Прімєрова О.К. Перспективи переходу банківських установ на нові стандарти "Базель III" // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 65-69.
 9. Сєміколенова С.В. Особливості застосування класифікацій та групувань у страховій діяльності України // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 85-90.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Лук’яненко І.Г., Сидорович М.Я. Макроекономічна модель бюджетного сектора та особливості її сценарної реалізації для України // Вісник Одеського національного університету. - 2010. - Т. 15, вип. 20 : Економіка. - С. 155-167.
 2. Лук’яненко І.Г. Оцінка ймовірності настання кризових явищ у фінансовому секторі України // Бізнес Інформ. - 2011. - № 5, т. 2. - С. 51-54.
 3. Лук'яненко І.Г., Жук В.М. Моделювання впливу зміни монетарних режимів на фінансово-економічний розвиток країн із перехідною економікою // Економіка і прогнозування. - 2011. - № 2. - С. 130-151.
 4. Базілінська О.Я. Вплив фінансової кризи на фінансовий стан підприємств малого бізнесу в Україні // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки". - 2011. - № 1 (48). – С. 111-116.
 5. Буй Т.Г. Проблеми використання корпоративних єврооблігацій для залучення коштів на міжнародних ринках капіталу // Економіка та держава. - 2011. - № 8. - С. 25-28.
 6. Галицька Е.В., Прімєрова О.К. Життєвий шлях і наукова спадщина І.В. Вернадського (до 190-ї річниці з дня народження) // Статистика України. - 2011. - № 2. - С. 79-83.

В інших виданнях України

 1. Глущенко С.В. Становище в економічній сфері та стратегічні пріоритети соціально-економічної політики / [автори: Я. А. Жаліло ... та ін. ; за участю експертів: С. В. Глущенко ... та ін.] // Модернізація України - наш стратегічний вибір : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України / [відп. за вип. Сизонтов В. М.]. - К. : [НІСД], 2011. - Розд. III. - С. 71-136.
 2. Краснікова Л.І. Критерії оцінки державних програм: ефективність проти рівності // LXVII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету : тези доп. / М-во освіти і науки України, Нац. транспорт. ун-т. - К., 2011. - С. 249.
 3. Лук'яненко І.Г. Моделювання динаміки основних монетарних показників України в періоди фінансової кризи // LXVII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету : тези доп. / М-во освіти і науки України, Нац. транспорт. ун-т. - К., 2011. - С. 248-249.
 4. Подвисоцький Ю.А. Аналіз впливу фінансових інвестицій на економічний розвиток країни [Електронний ресурс] // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. Акад. муніцип. упр. - Електрон. дані. - К., 2011. - № 5. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=550 (дата перегляду 26.03.2012). - Назва з екрану.

В іноземних виданнях

 1. Glushchenko S. Credit Market: Providers and Products. – [Saarbrücken, Germany] : VDM Verlag Dr. Müller GmbH & Co. KG. – 2011. – 136 p.

В іноземних журналах

 1. Lukianenko I., Suchok Y. Estimation of the influence of foreign bank presence on the level of crediting in Ukraine [Electronic resourse] // Kyiv-Mohyla Journal. - Electronic data. - Kyiv, 2011. - Vol. 2. - 10 p. - Mode of access: http://journal.ukma.kiev.ua/index.php/naukma/article/view/11/8 (viewed on March 26, 2012). - Title from title screen..
SocButtons v1.4
© 2012-2018 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна