Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

Актуальні проблеми соціальної сфери
Розглядаються та аналізуються актуальні проблеми соціальної роботи й соціальної політики як теоретико-методологічного, методичного, так і емпіричного характеру.


Базові навички спілкування 1


Базові навички спілкування 2


Викладання соціальної роботи і соціальної політики
Мета курсу – підготувати до викладання соціальної роботи, соціальної політики та практики із соціальної роботи. Студенти отримують уявлення про принципи складання програми підготовки соціального працівника; навчаються визначати зміст соціальної роботи (соціальної політики) й ефективні методи для її викладання, орієнтуватися у змісті й основних підходах до організації практики студентів у соціальних закладах.


ВІЛ/СНІД: політика, профілактика, догляд


Волонтерство в соціальній роботі
Сутність волонтерської діяльності. Особливості мотивації, залучення, підготовки та підтримки волонтерів. Специфіка роботи добровольців зі спеціальними групами клієнтів.


Волонтерська діяльність


Вступ до методології соціального дослідження


Вступ до психоаналізу
Наукове та побутове ставлення до психоаналізу, його вплив на саморефлексію людини та суспільства; життя З.Фройда й етапи становлення основ психоаналізу; засадничі поняття і мова психоаналізу; психоаналітичні концепції розвитку, структури та динаміка психічної діяльності, неврозів і відхилень у поведінці людини; наукові школи психоаналізу: еґопсихологія (А.Фройд та ін.), теорія ранніх об’єктних відносин (М.Кляйн), психологія об’єктних відносин (М.Балінт, Д.В.Віннікот), психологія самості (Х.Кохут); поняття про психоаналітичну практику.


Вступ до соціальної роботи


Гостьовий курс


Гостьовий курс


Групова робота
Напрями групової психотерапії: груповий аналіз, гештальттерапія, психодрама, соціальна психотерапія, сімейна психотерапія та метод зустрічей. Засвоєння матеріалу відбувається переважно на практичних заняттях з означених напрямів групової психотерапії.


Дослідницький практикум


Інформаційне забезпечення соціальної сфери
Складові інформаційного забезпечення соціальної служби. Форми та методи інформаційної роботи. Інформаційні технології в соціальній службі, використання баз даних. Лобіювання інтересів соціально вразливих груп. Реклама та промоушн (просування) соціальних послуг. Освітньо-роз’яснювальна робота. Формування іміджу, запобігання стигматизації в інформаційних матеріалах. Особливості роботи інформаційних та інформаційно-консультативних центрів із соціальних питань.


Історія соціальної роботи


Кваліфікаційна робота


Комп`ютерні технології
Курс складається з двох частин: загальнотеоретичної та практичної. У загальнотеоретичній частині розглядаються основні поняття інформатики і комп’ютерних технологій, а також можливості застосування інформаційних технологій у роботі соціального працівника. Практична частина передбачає вивчення персональних комп’ютерів типу ІBM PC, методів і прийомів їхнього використання, знайомство із відповідним програмним забезпеченням, а саме: операційною системою Wіndows, текстовим процесором MS Word, електронними таблицями MS Excel, програмами для роботи в Іnternet та листування, пошуковими системами.


Комп`ютерні технології аналізу даних в соціологічних дослідженнях


Корпоративні соціальні програми


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Медіація та соціальна робота
Курс має на меті надати можливість отримати знання про програми відновного правосуддя (медіацію, кола правосуддя, сімейні конференції), історію їх розвитку, про принципи та організаційні засади програм відновного та можливості їх використання в сучасній системі правосуддя. Значна увага приділяється формуванню та розвитку навичок проведення медіації та застосування її в практичній роботи В межах курсу розглядаються можливості соціальної роботи, як для організації процесу медіації, так і для забезпечення продовження роботи з учасниками медіації після формального закінчення її процесу, розглядаються особливості застосування різних підходів та моделей відновного правосуддя.


Менеджмент в соціальній сфері
Завдання дисципліни – ознайомити з основами менеджменту й особливостями менеджменту некомерційних організацій, що працюють у соціальній сфері, сформувати навички організаційного проектування та стратегічного планування. Студенти вчаться аналізувати й оцінювати діяльність організацій, готувати та приймати рішення.


Методи соціальної роботи
Основні форми та методи, які використовують соціальні працівники у роботі з клієнтами. Особливості індивідуальної, групової праці, роботи в громаді, а також групового догляду. Аспекти представництва інтересів та підтримка користувачів соціальних послуг.


Методи соціальної роботи
Основні форми та методи, які використовують соціальні працівники у роботі з клієнтами. Особливості індивідуальної, групової праці, роботи в громаді, а також групового догляду. Аспекти представництва інтересів та підтримка користувачів соціальних послуг.


Методологія досліджень в соціальній роботі
Основні типи, принципи проведення та організації досліджень у соціальній роботі, методи збору, обробки, аналізу й інтерпретації інформації.


Міжнародна соціальна робота
Курс має на меті ознайомити з сучасними підходами та практикою соціальної роботи в різних країнах включаючи країни Європи та США, представити їх спільні та відмінні характеристики. Окрема увага приділяється історичному та правовому аспектові соціальної роботи, її зв'язкам з соціальною політикою, ролі професійних спільнот в розвитку соціальної роботи, міжнародним організаціям, що об'єднують фахівців з соціальної роботи.


Міжнародні організації та соціальна робота


Міжсекторальне партнерство та корпоративна соціальна відповідальність


Моніторинг і оцінювання соціальних програм та проектів


Моніторинг та оцінювання соціальних програм і проектів


Навчально-дослідницький практикум


Навчання людей з особливими потребами


Насильство в сім`ї


Основи аналізу політики


Основи геронтології


Основи групової роботи
Теоретичні і методичні основи групової психологічної роботи. Участь у навчальній психокорекційній групі, де використовуватимуться такі підходи, як груповий аналіз, гештальттерапія, психодрама та клієнтцентрована терапія.


Основи консультування
Вивчення індивідуальної соціальної роботи. Знайомство з основами консультування та менеджментом надання індивідуальної підтримки.


Основи медичних знань
Методи надання першої медичної допомоги, особливості догляду за хворими.


Основи менеджменту
Функції управління, методи прийняття управлінських рішень, стилі керівництва, методи управління в конфліктних ситуаціях та умовах ризику, оцінка ефективності управлінських рішень.


Основи охорони праці
Формування у майбутніх фахівців знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки.


Основи психології для соціальної роботи


Основи соціально-економічного аналізу


Основи соціальної політики
Основні поняття соціальної політики. Моделі соціального захисту, передумови та чинники формування соціальної політики. Інструменти, документальна база соціальної політики. Інституції, які займаються розробкою та впровадженням соціальної політики. Джерела фінансування соціальної сфери.


Основи соціальної політики


Основи соціальної політики
Основні поняття соціальної політики. Моделі соціального захисту, передумови та чинники формування соціальної політики. Інструменти, документальна база соціальної політики. Інституції, які займаються розробкою та впровадженням соціальної політики. Джерела фінансування соціальної сфери.


Основи соціальної реабілітації людей з особливими потребами
Основні категорії осіб, що мають порушення психофізичного розвитку. Особливості їхньої суспільної адаптації та інтеґрації. Шляхи соціальної реабілітації осіб з особливими потребами. Студенти на практиці знайомляться з мережею корекційно-освітніх і реабілітаційних закладів.


Основи соціальної реклами


Підготовка наукової роботи для соціальних працівників


Політика щодо бездомності


Порівняльна соціальна політика
Розглядаються ключові концепції вивчення соціальної політики, український досвід у ширшому контексті, зокрема європейському. Висвітлюється розмаїття та складнощі моделей соціального забезпечення в різних країнах; спільні риси і тенденції; критична оцінка впливу глобалізації та інтернаціоналізації на соціальну сферу, а також соціологічні й культурні переваги глобалізації.


Права людини та їх захист
Основні підходи до розуміння природи прав людини, позиція Конституції України у цьому питанні, критерії класифікації прав людини, характеристика їхніх основних видів. Конституційні підстави для обмежування прав людини. Національні та міжнародні юридичні засоби забезпечення і захисту прав людини в Україні.


Практика волонтерська
Волонтерська діяльність – це праця, яку виконують із власної волі на користь інших людей без фінансової винагороди. Передбачається проведення попередньої підготовки для волонтерів, вибір найбільш оптимальної роботи, консультації, зміна організації тощо. Студенти спробують свої сили в різних сферах діяльності громадських організацій, набудуть досвіду практичної роботи.


Практика навчальна


Практика навчальна


Практика навчальна 2


Практика науково-дослідницька


Практика ознайомча 1


Практикум "Базові навички спілкування 1"


Практикум навчальний


Представництво та лобіювання інтересів клієнтів соціальної роботи
Курс передбачає розгляд тем з представництва інтересів клієнтів та лобіювання прав соціально вразливих груп. Слухачі курсу зможуть отримати знання з розробки стратегій представництва, побудови кампаній представництва, управління ризиками кампаній, створення коаліцій захисників, лобіювання, вирішення конфліктів


Протидія торговлі людьми


Психологічне консультування
Курс охоплює загальні теоретичні положення і концепції практики психологічної допомоги основних сучасних психотерапевтичних напрямків.


Психологія соціальної поведінки
Поняття соціальної поведінки. Соціальні регулятори поведінки (ідеологія, традиції, мораль, правові норми, ситуаційні фактори). Соціально-психологічні регулятори (аттітюди, цінності, стереотипи, груповий тиск, інформаційний тиск, групові норми). Індивідуально-психологічні чинники соціальної поведінки (конформність, соціабельність, просоціальність, асоціальність, автономність, агресивність, індивідуальні норми, структура та рівень зрілості особистості, спрямованість (тип) особистості). Поняття норми і відхилення соціальної поведінки, його історичність, міжкультурні відмінності, типи поведінкових відхилень.


Розвиток дітей раннього віку


Розвиток професійних концепцій у соціальній роботі
Вибірковий курс покликаний ознайомити студентів із модерним теоретичним надбанням у соціальній роботі та навчити застосовувати його у практичній діяльності.


Система організації соціальних служб в Україні


Соціальна геронтологія
Глобальну проблему сучасності становить старіння населення індустріально розвинутих країн і країн з високим рівнем освіти, збільшення кількості осіб похилого віку в соціумі. Даний курс присвячено аналізові цієї проблеми із соціальної точки зору, принципам соціальної роботи з людьми похилого і старечого віку, особливостям роботи соціального працівника в сім’ях і громадах соціальної підтримки. Особливу увагу приділено взаємозв’язку і співпраці соціальних і медичних працівників у системі соціальної підтримки та надання допомоги старим. Висвітлено досвід роботи соціальних служб і їхнє становлення в розвинутих країнах. Основне завдання курсу – сформувати навички роботи в громаді з людьми похилого і старечого віку, зокрема з особами із соматичними порушеннями і захворюваннями.


Соціальна політика
Основні поняття соціальної політики. Соціальна політика в Україні, система соціального захисту населення, політика зайнятості, охорони здоров’я, житлова й освітня, політика подолання бідності.


Соціальна психіатрія
Студенти здобувають необхідні знання про вплив соціального оточення на розвиток психічних захворювань, а також на корекцію, лікування й адаптацію психічнохворих людей у суспільстві.


Соціальна робота в громаді та місцеве самоврядування
Завдання курсу – ознайомити студентів із принципами соціальної роботи в громаді, дати уявлення про громаду як систему соціальної підтримки й етапи становлення соціальних служб у громаді, розглянути правове забезпечення соціальної роботи в громаді, взаємозв’язок соціальних служб у громаді з органами місцевого самоврядування, механізм соціального замовлення, а також висвітлити досвід роботи общинних служб в Україні та за кордоном, сформувати навички аналізу специфіки соціальної роботи в громаді та політики місцевого самоврядування щодо розв’язання локальних соціальних проблем.


Соціальна робота в охороні здоров`я
Курс складається з чотирьох розділів, охоплює теми охорони здоров’я, профілактичного та реабілітаційного напрямків роботи і специфіки роботи в хоспісах.


Соціальна робота в пенітенціарній системі


Соціальна робота в сфері паліативної допомоги


Соціальна робота з бездомними
Зміст і методи соціальної роботи з бездомними людьми. Причини бездомності, підходи та методи її вивчення. Політика щодо бездомності в різних країнах світу. Типові послуги, що надають бездомним, організації, які цим займаються. Навички та знання, необхідні соціальним працівникам для організації роботи з бездомними, особливості надання послуг бездомним в соціальних агенціях України.


Соціальна робота з біженцями та пошукувачами притулку
Розглядатимуться питання правового статусу мігранта, шукача притулку, порядок, процедура, методи визначення статусу біженця, а також форми роботи із зазначеними категоріями клієнтів. Передбачається ознайомлення з особливостями практичної роботи українських (державних і недержавних) та міжнародних інституцій (УВКБ ООН).


Соціальна робота з ВІЛ/СНІД особами
Епідеміологічні дані про захворюваність на СНІД та розповсюдження ВІЛ-інфекції. Шляхи передачі та групи ризику. Соціально-психологічні аспекти СНІДу та ВІЛ-інфекції. Основні методи профілактики і втручання. Пріоритети у соціальній роботі з такими клієнтами.


Соціальна робота з дітьми-сиротами та позбавленими батьківського піклування
Соціальні проблеми дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки. Можливості й особливості професійного втручання соціальних служб.


Соціальна робота з жінками, які зазнали домашнього насильства


Соціальна робота з людьми з особливими потребами


Соціальна робота з наркозалежними
Міжнародний і вітчизняний досвід роботи з людьми, які залежні від алкоголю або наркотиків, їхніми родичами. Види і заходи профілактики залежностей. Тенденції соціальної політики стосовно алкоголю та наркотиків в Україні та розвинених країнах Європи.


Соціальна робота з розумово відсталими
Ознайомлення студентів із критеріями належності до зазначеної групи клієнтів, законодавчими гарантіями державної допомоги, декларованими ООН стандартами соціальної роботи з розумово відсталими. Аналіз особливих потреб розумово відсталих, визначення пріоритетності потреб конкретного клієнта при оцінюванні та складанні плану втручання.


Соціальна робота на сучасному етапі
Обов’язковий курс. Висвітлюються ключові аспекти організації соціальної роботи, наукові і філософські аспекти її становлення в Україні та за кордоном.


Соціальна робота у ситуаціях стихійних лих та збройних конфліктів


Соціальна робота у сфері психічного здоров`я 1


Соціальна робота у сфері психічного здоров`я 2


Соціальне підприємництво


Соціальне планування
Студенти набувають навичок стратегічного планування соціальної політики та розробки соціальних програм. Вчаться визначати цілі, завдання і критерії успішності пропонованої політики, механізмів її втілення.


Соціальне проектування
Здійснюється ознайомлення з методами оцінювання соціальних проектів. Студенти відпрацьовують навички застосування сучасних концепцій фандрейзингу та практичного менеджменту.


Соціальний захист дитинства в Україні
Аналіз соціальної політики України щодо захисту дітей. Основні показники становища дітей. Державні та міжнародні документи, програми, які визначають політику щодо дітей, і їхня реалізація на практиці. Системи державних органів, які займаються питанням захисту дитинства. Заходи, спрямовані на подолання сексуальної експлуатації дітей, насилля над дітьми та торгівлі ними; профілактика дитячої алкогольної та наркозалежності.


Соціальний маркетинг


Соціальні інновації
Завдання курсу – ознайомити студентів з теорією інновацій, навчити давати характеристику й оцінку інноваціям, аналізувати проблеми впровадження нових ідей, розвивати творче мислення та вміння долати перешкоди й опір новим ідеям і новій практиці в соціальній роботі.


Соціальні стандарти Європейського Союзу
Курс знайомить з регулюванням соціальної сфери європейських країн (соціальне забезпечення, соціальний захист, зайнятість і міграція, освіта, охорона здоров’я, ґендерний паритет) шляхом аналізу відповідних конвенцій, угод й інших нормативних актів. Обговорюються концепції соціального виключення і включення, а також питання соціальної підтримки вразливих груп.


Соціологія девіантної поведінки
Основні теорії та підходи до пояснення девіантної поведінки. Причини, що зумовлюють її виникнення. Типи девіантної поведінки: вживання наркотиків та алкоголю, проституція, гомосексуальна поведінка, насильство, зокрема насильство в сім’ї, кримінальна поведінка та корупція. Роль системи кримінальної юстиції.


Соціологія сім`ї
Сутність соціальних інститутів сім’ї та шлюбу, їхнє місце і значення у суспільстві. Взаємозалежність процесів, що відбуваються у суспільстві, і процесів в інституті сім’ї. Причини та зміст змін цих інститутів у минулому і сучасності. Наявність підстав для поширених тверджень про їхню сучасну глибоку кризу. Можливості оптимізації сімейно-шлюбних відносин. Основні методи вивчення сім’ї та шлюбу.


Створення та супровід прийомних сімей
Інтегруються знання з різних сфер знань, як-от: психології, соціальної роботи, права, державного управління, соціальної політики тощо. Предмет вивчення курсу – прийомна сім’я як інститут замісної опіки над дитиною. Приділяється увага психологічним засадам розвитку дитини і сім’ї та методам соціальної роботи, спрямованим на підтримку й належну реалізацію захисту прийомної дитини.


Теорії соціальної роботи


Теорії соціальної роботи


Технологія підготовки наукової роботи
Здійснюється підготовка до дослідницької діяльності взагалі та виконання маґістерської роботи зокрема. Розглядаються особливості досліджень у соціальній сфері та їхнє значення. Частину практичних занять побудовано таким чином, щоб відпрацювати вміння будувати дизайн дослідження.


Технологія проведення тренінгу
Загальні технології проведення тренінгів. Різноманітні моделі тренінгових форм роботи й особливості їхнього проведення. Теоретичне підґрунтя, основні закономірності побудови тренінгів і набору технік.


Управління волонтерською діяльністю


Управління персоналом соціальних служб
Засади управлінської діяльності в практиці соціальних служб. Теоретико-методологічне підґрунтя процесу управління персоналом, розвиток практичних навичок проведення підбору й оцінки персоналу, організація ассесмент-центрів, здійснення мотиваційної та навчальної підтримки, а також використання моніторингових стратегій роботи.


Філософія соціальної роботи


Формування здорового способу життя
Запровадження моделі здорового способу життя у соціальній сфері. Сучасні технології і методики роботи з дітьми та молоддю.


Цивільний захист


Цивільний захист


Якісні методи досліджень в соціальній роботі
Складається з двох розділів, в яких вивчаються теми, що стосуються підходів до проведення досліджень у соціальній роботі та застосування їх результатів у практичній соціальній роботі.


© 2012-2018 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна