НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258273

Назва:

Введення в Хмарні технологіїАнотація: Метою курсу є ознайомлення студентів з "Хмарними технологіями" та їх трьома напрямами IaaS, PaaS, SaaS. Навчальна задача курсу полягає у розвитку практичних здібностей студентів у проектуванні та розробці розподілених систем на базі "хмарних технологій" та проектування розподілених систем. Курс передбачає ознайомлення з сучасними "хмарними системами" такими як Google App Engine та Windows Azure.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; лекції - 20 год.; практичні - 20 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Глибовець А.М., канд. фіз.-мат. наук, доцент.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти використовувати IaaS, PaaS та SaaS

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Мови програмування

Зміст дисципліни: Метою курсу є ознайомлення студентів з "Хмарними технологіями" та їх трьома напрямами IaaS, PaaS, SaaS. Навчальна задача курсу полягає у розвитку практичних здібностей студентів у проектуванні та розробці розподілених систем на базі "хмарних технологій" та проектування розподілених систем. Курс передбачає ознайомлення з сучасними "хмарними системами" такими як Google App Engine та Windows Azure.


Рекомендована література: 1. Методичні матеріали кафедри мережних технологій ФІН НаУКМА в електронному вигляді.Форми та методи навчання: лекції, практичні, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на практичних, лабораторна робота); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий залік).

Мова навчання: українська