НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258555

Назва:

Технології сучасних дата - центрівАнотація: На початку курсу розглядаються базові концепції побудови датацентрів, зокрема загальний дизайн, основні компоненти. На наступних етапах детально розглядаються найбільш важливі технології сучасних датацентрів - мережі сховищ даних, віртуалізація, хмарні технології. Окремо розглядаються заходи для забезпечення високої доступності інформаційних ресурсів, розподілення навантаження. Метою курсу є ознайомлення студентів з основними технологіями, які використовуються в сучасних дата-центрах. Навчальна задача курсу полягає у розвитку практичних здібностей студентів в роботі з мережами на основі протоколів IP та IPv6, їх оптимізації та пошуку неполадок. Студенти отримують обізнаність з принципів побудови комунікаційних мереж сучасних підприємств і датацентрів, як їх невід'ємних складових. Курс створює базу для можливого подальшого вивчення технологій датацентрів на професіональному рівні.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 22 год.; семінарські заняття - 20 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Черкасов Д.І., ст. в.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студенти отримують базові знання з побудови сучасних дата-центрів, особливості функціювання основних компонентів, стандартів та протоколів. База знань, яку закладає курс забезпечує можливість подальшого детального вивчення технологій, які використовуються в сучасних дата-центрах. Особливу увагу в курсі приділено сучасним технологіям віртуалізації, хмарних обчислень, також розглянуто технологію програмно визначених мереж (Software-Defined Networking) та віртуалізації мережевих функцій (Network Function Virtualization).

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Комп'ютерні мережі (на основі курсу CCNA R&S): основи мережних технологій, вступний курс

Зміст дисципліни: Структура курсу базується на навчальній програмі підготовки фахівців з технологій дата-центрів рівня CCNA компанії Cisco Systems, а також долучає додаткові матеріали з навчальних посібників, технічної документації та інформаційних джерел Інтернет. Особливу увагу приділено розгляду дата-центру як компонента мережі сучаснго підприємства.


Рекомендована література: CCNA Data Center (DCICT 640-916). Official Cert Guide. Navaid Shamsee, David Klebanov, Hesham Fayed, Ahmed Afrose, Ozden Karakok. Cisco Press, 2015
Data Center Fundamentals. Mauricio Arregoces, Maurizio Portolani. Cisco Press, 2009


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, лабораторні роботи); підсумковий контроль - 40 балів (усний залік).

Мова навчання: українська