НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258566

Назва:

Математичні методи обробки зображеньТип дисципліни: вибірковий

Рік навчання: ІI

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 20 год.; практичні заняття - 22 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Бучко О.А., старший викладач, к.т.н.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- Знати основні методи, підходи та техніки розв'язання задач як перетворення яскравості зображень, обробка гістограми, фільтрація в просторовій та частотній області, сегментація зображень, морфологічна обробка, знаходження, представлення та опис об'єкта на зображенні;
- уміти програмувати базові алгоритми розв'язання типових класів задач.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Алгоритми і структури даних, Процедурне програмування на базі С/С++.

Зміст дисципліни: Курс присвячений математичним основам і практичним методам цифрової обробки зображень, включаючи методи покращення зображень, фільтрації чорно-білих та кольорових зображень. Для глибшого розуміння дисципліни розглядається перетворення Фур'є для обробки зображень в частотній області. Вивчаються методи морфологічної обробки зображень, сегментації. Приділяється увага методам знаходження об'єкта на зображенні представленні його форми та опису. Особливістю курсу є його орієнтація на можливість ефективного застосування отриманих знань для розв'язання відповідних практичних задач.


Рекомендована література: 1. Gonzalez R. C., Woods R. E., Digital Image Processing, Second Edition, Prentice-Hall, 2002
2. Klette R. Rosenfeld A. Digital Geometry. Geometric Methods for Digital Picture Analysis, Morgan Kaufmann, 2004
3. Pratt W. K., Digital image processing. Third Edition., John Wiley&Sons, New York, 2001
4. Seul M., O'Gorman L., Sammon M. J., Practical algorithms for image analysis: description, examples and code, Cambridge University Press, 2000.


Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (виконання практичних завдань, контрольна робота - володіння теоретичним матеріалом); підсумковий контроль - 30 балів (теоретичні питання).

Мова навчання: українська