НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258697

Назва:

Методи проектування алгоритмівТип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 4,5 (загальна кількість годин - 162 год.; аудиторні години - 50 год.; лекції - 24 год.; практичні заняття - 26 год.; самостійна робота - 112 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Глибовець М.М., доктор фіз.. - мат. наук, професор

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати основи теоретичної інформатики, теорію обчислень, проектування мов програмування;
- уміти застосовувати набуті знання для аналізу формальної семантики, теорії автоматів, побудови компіляторів.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Мова програмування Ruby.

Зміст дисципліни: Курс спрямований на вивчення теоретичних основ інформатики, пропонується практичний спосіб вивчення теорії обчислень і проектування мов програмування. Замість математичної нотації або незнайомої академічної мови програмування застосовується мова Ruby.


Рекомендована література: Теория вычислений для программистов. Том Стюарт - Москва, ДМК, 2014.

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (домашні завдання, реферати, проекти, 3 контрольні роботи); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська