НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258699

Назва:

Дискретна математикаАнотація: Фундаментальна математична дисципліна. Містить математичні основи комп'ютерних наук. Розглядаються елементи математичної логіки, теорії множин, комбінаторики, теорії графів і автоматів. Має на меті забезпечити студентів необхідним математичним апаратом для вивчення курсів: математична логіка і теорія алгоритмів, теорія ймовірностей і математична статистика, основи комп'ютерних алгоритмів, бази даних і бази знань, програмування.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: 1, 2

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): доц., к. фіз.- мат. н. Пилявська О. С.

Результати навчання: у результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати засади теорії числення висловлювань, числення предикатів, метод математичної індукції, основи теорії множин, комбінаторики, відношення, основи теорії графів та автоматів;
- вміти доводити основні теоретичні твердження, та застосовувати їх для розв'язання практичних завдань.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: немає

Зміст дисципліни: Числення висловлювань. Числення предикатів. Метод математичної індукції. Рекурентні співвідношення. Теорія множин. Комбінаторика. Відношення і предикати. Потужність множин. Теорія графів. Теорія автоматів.


Рекомендована література: 1. Боднарчук Ю. В., Олійник Б. В. Основи дискретної математики: Навч. посіб. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2009. - 159 с.
2. Виленкин Н. Я. Индукция. Комбинаторика. - М.: Просвещение, 1976.
3. Грэхем З., Кнут Д., Паташник О. Конкретная математика. Основание информатики. - М.: Мир, 1998. - 703 с.
4. Новиков Ф. А. Дискретная математика для программистов. - СПб: Питер, 2000. - 304 с.
5. Оленко А. Я., Ядренко М. Й. Дискретна математика: Навч.-метод. посіб. - К.: НаУКМА, 1996. - 83 с.Форми та методи навчання: лекції, семінари, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль на семінарах (5 %); проміжний контроль (55 %); підсумковий контроль (40 % ).

Мова навчання: українська