НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258704

Назва:

АстрофізикаАнотація: Астрофізичні об’єкти і методи їхнього спостереження. Еволюція зірок і галактик, ядерні джерела випромінювання. Астрофізика Сонця, основні закони сонячної циклічності, сонячно-земні зв’язки. Сучасні моделі астрофізичних об’єктів: нейтронних зірок, пульсарів, інших об’єктів Всесвіту. Проблеми нейтронного випромінювання прихованих мас і «чорних дірок».

Тип дисципліни: вибіркова, професійно-орієнтована

Рік навчання: ІІ або ІІІ

Семестр: 4д або 6д

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120); аудиторні години - 48 (лекції - 26, практичні заняття - 22); самостійна робота - 72.

Форма контролю: залік.

Викладач(і): докт.ф.-м. н., доцент КРИВОДУБСЬКИЙ В.Н.

Результати навчання:

- знати методи та прилади астрофізичних досліджень;
- вміти формулювати задачі експериментальних досліджень небесних об'єктів, вибирати методики і інструменти та аналізувати дані астрофізичних спостережень;
- розуміти основні фізичні принципи та закони, які визначають характеристики космічних об'єктів та процесів.


Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Механіка", "Електрика та магнетизм", "Оптика", "Математичний аналіз".

Зміст дисципліни: Предмет астрофізики. Астрофізичні об'єкти і методи їхнього спостереження. Еволюція зірок і галактик, ядерні джерела випромінювання. Астрофізика Сонця, основні закони сонячної циклічності, сонячно-земні зв'язки. Сучасні моделі астрофізичних об'єктів: нейтронних зірок, пульсарів, інших об'єктів Всесвіту. Проблеми нейтронного випромінювання прихованих мас і "чорних дірок".


Рекомендована література: 1. Мартынов Д.Я. Курс общей астрофизики. М., 1988
2. Мартынов Д.Я. Курс практической астрофизики. М., 1967.
3. Дагаев М.М., Демин В.Г., Климишин И.А., Чаругин В.М. Астрономия. М., 1983
4. Боярченко І.Х., Гулак Ю.К., Раздимаха Г.С., Сандакова Є.В. Астрономія. Київ, 1971
5. Агекян Т.А. Звезды, галактики, Метагалактика. М., 1970
6. Шкловский И.С. Звезды. Их рождение, жизнь и смерть. М., 1977
7. Гибсон Э. Спокойное Солнце. М., 1977
8. Брей Р., Лоухед Р. Солнечные пятна. М., 1997
9. Голдсмит Д., Оуэн Т. Поиски жизни во Вселенной. М., 1983.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (60 балів) - семінарські заняття. Підсумковий контроль (40 балів ) - залік.

Мова навчання: українська