НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258708

Назва:

ОптикаАнотація: Світло та його взаємодія з речовиною. Електромагнітна природа світла, поперечність світлових хвиль, групова і фазова швидкості. Поняття геометричної, хвильової та квантової оптики. Інтерференція і поняття когерентності. Методи спостереження інтерференції за Френелем та Ньютоном. Практичне застосування інтерференції. Дифракція, принцип Гюйгенса–Френеля. Дифракційна ґратка та її застосування в спектроскопії. Дифракція рентгенівських променів. Поляризація світла. Методи отримання поляризованого світла й поляризаційні дослідження. Поглинання світла речовиною. Електронна теорія дисперсії у газах. Розсіяння світла: Релея, Мандельштама–Бриллюена, Рамана. Нелінійні оптичні явища.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: ІІ

Семестр: 4

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120); аудиторні години - 48 (лекції - 30, практичні заняття - 18); самостійна робота - 72.

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): докт.ф.-м. н., доцент РУДЬКО Г.Ю.

Результати навчання: знання властивостей світла та його взаємодії з речовиною, самостійне рішення фізичних задач з оптики та підготовка до сприйняття широкого кола явищ, які вивчаються в наступних спеціальних курсах, зокрема в електродинаміці, оптиці твердого тіла.

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Математичний аналіз", "Механіка", "Електрика та магнетизм".

Зміст дисципліни: Предмет оптики. Світло та його взаємодія з речовиною. Електромагнітна природа світла, поперечність світлових хвиль, групова і фазова швидкості. Поняття геометричної, хвильової та квантової оптики. Інтерференція і поняття когерентності. Методи спостереження інтерференції за Френелем та Ньютоном. Практичне застосування інтерференції. Дифракція, принцип Гюйгенса–Френеля. Дифракційна ґратка та її застосування в спектроскопії. Дифракція рентгенівських променів. Поляризація світла. Методи отримання поляризованого світла й поляризаційні дослідження. Поглинання світла речовиною. Електронна теорія дисперсії у газах. Розсіяння світла: Релея, Мандельштама–Бриллюена, Рамана. Нелінійні оптичні явища. Геометрична оптика. Комбінація двох оптичних систем. Аберації оптичних систем. Оптика зору


Рекомендована література: Ландсберг Г.С. Оптика.- М.: Наука, 1976. - 926 с.
Сивухин Д.В. Общий курс физики: В 5 т. - Т.4: Оптика. - М.: Наука, 1985. - 576 с.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (60 балів) - семінарські заняття. Підсумковий контроль (40 балів ) - екзамен.

Мова навчання: українська