НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258709

Назва:

Електрика та магнетизмАнотація: Поняття про електричне та магнітне поля, взаємодію зарядів і струмів. Закон Кулона, теорема Гауса. Діелектрики. Постійний електричний струм. Електропровідність. Природа носіїв зарядів у металах. Електричні та магнітні властивості речовин залежно від їхньої природи, а також принципи їхнього застосування в сучасних технологіях. Електромагнітна індукція, закон Фарадея. Рівняння Максвелла й основні властивості електромагнітних хвиль. Збудження та поширення електромагнітних хвиль.

Тип дисципліни: Електрика та магнетизм

Рік навчання:

Семестр: 3

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120); аудиторні години - 48 (лекції - 30, практичні заняття - 18); самостійна робота - 72.

Форма контролю: екзамен.

Викладач(і): к.ф.-м.н., доц., ХОМЕНКОВА Л.Ю.

Результати навчання: Курс "Електрика та магнетизм" розрахований на студентiв 2-го року навчання і є продовженням циклу дисциплін загальної фізики. Метою курсу є ознайомлення студентів з особливостями виникнення і зміни електричних та магнітних полів у просторі та часі та явищ, пов'язаних із наявністю цих полів. Крім того, в рамках курсу студенти набувають необхідних навичок для аналітичних і чисельних розрахунків та якісної оцінки поведінки електромагнітних полів при заданих джерелах, а також особливостей руху зарядів у зовнішніх електричному та магнітному полях.

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: практикум з електрики та магнетизму, математичний аналіз, лінійна алгебра та аналітична геометрія, молекулярна фізика, аналіз функцій багатьох змінних

Зміст дисципліни: Систематичне викладення усіх розділів загального курсу фізики, пов'язаного з електромагнітними явищами, та методами їх якісного та кількісного опису. Поняття про електричне та магнітне поля, взаємодію зарядів і струмів. Закон Кулона, теорема Гауса. Діелектрики. Постійний електричний струм. Електропровідність. Природа носіїв зарядів у металах. Електричні та магнітні властивості речовин залежно від їхньої природи, а також принципи їхнього застосування в сучасних технологіях. Електромагнітна індукція, закон Фарадея. Рівняння Максвелла й основні властивості електромагнітних хвиль. Збудження та поширення електромагнітних хвиль.


Рекомендована література:
Савельев И.В. Курс общей физики. Т. 2. Электричество и магнетизм. - М.: "Наука", 1988.
Иродов И.Е. Задачи по общей физике. - М.: "Наука", 1988.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль ( 70 %) - семінарські заняття Підсумковий контроль ( 30 %) - екзамен

Мова навчання: українська.