НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258710

Назва:

МеханікаАнотація: Систематичне викладення усіх традиційних розділів кінематики та Ньютонової динаміки, включаючи закони збереження та їх застосування. Розглядаються основні поняття і закони механіки суцільного середовища, елементи теорії пружності та основні рівняння газо- і гідродинаміки. Вивчається поширення хвиль пружності в твердих тілах, рідинах і газах.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: I

Семестр: 1,2

Кількість кредитів: 6 (загальна кількість годин 180); аудиторні години - 76 (лекції - 40, практичні заняття - 36); самостійна робота - 104. 1 семестр - 4 кредити (загальна кількість годин 120); аудиторні години - 48 (лекції - 26, практичні заняття - 22); самостійна робота - 72. 2 семестр - 2 кредити (загальна кількість годин 60); аудиторні години - 28 (лекції - 14, практичні заняття - 14); самостійна робота - 32.

Форма контролю: екзамен, залік

Викладач(і): д.ф.-м.н., проф. РЕПЕЦЬКИЙ С.П., ст. викл. Оникієнко Є.В.

Результати навчання: Навчальна дисципліна "Механіка" розпочинає повний 4-річний курс загальної фізики для студентів спеціальності "Фізика". Тож метою її викладання, крім вивчення усіх традиційних розділів власне Механіки, є формування у студентів базових понять, що стосуються усієї фізика, уміння враховувати межі застосовності тієї чи іншої моделі; та підготовка студентів для самостійного творчого осмислення теоретичних та практичних завдань, що виникатимуть у процесі їх подальшого навчання. Друга частина курсу є продовженням курсу "Механіки" і дає фізичні основи для вивчення теоретичного курсу "Теорія суцільного середовища".

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Математичний аналіз, лінійна алгебра та аналітична геометрія, практикум з механіки,.

Зміст дисципліни: Систематичне викладення усіх традиційних розділів кінематики та Ньютонової динаміки, включаючи закони збереження та їх застосування. У другій частині курсу розглядаються основні поняття і закони механіки суцільного середовища, елементи теорії пружності та основні рівняння газо- і гідродинаміки. Вивчається поширення хвиль пружності в твердих тілах, рідинах і газах.


Рекомендована література: 1. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. - М.: "Наука", 1988.
2. Иродов И.Е. Основные законы механики. - М.: "Высшая школа", 1985.
3. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т.1. Механика .- М.:1979.- 520 с.
4. Стрелков С.П. Общий курс физики. Механика . - М.:1975. - 560 с.
5. Прандтль Л. Гидроаэромеханика. . - М:.2000. - 574 с.
6. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Физика
сплошных сред. - М:. 1990. - 287 с.


Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль ( 60 %) - практичні заняття Підсумковий контроль ( 40 %) - екзамен

Мова навчання: українська