НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258718

Назва:

Квантова механікаАнотація: Квантова теорія - це наука про закономірності руху матерії на мікроскопічному рівні, на масштабах молекул, атомів та їх ядер. Вивчення фізичних основ квантової теорії, її понятійного та математичного апарату, а також застосування основних понять та методів квантової теорії до розв'язання задач атомної та молекулярної спектроскопії, теорії розсіювання та квантових явищ у конденсованих середовищах.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: ІV

Семестр: 7 та 8

Кількість кредитів: загальна кількість годин - 300 (кредитів ЄКТС - 10); аудиторні години - 126 (лекції - 74, практичні заняття - 52); самостійна робота - 174.

Форма контролю: екзамен, екзамен.

Викладач(і): ст. викладач, канд. ф.м.н. БЕЗВЕРШЕНКО Ю.В.

Результати навчання: знати принципи квантової теорії, вміти використовувати новий понятійний та математичний апарат.

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Лінійна алгебра та аналітична геометрія, Диференційні та інтегральні рівняння, Методи математичної фізики, Теорія функцій комплексної змінної, Фізика атома і атомних явищ, Термодинаміка та статистична фізика.

Зміст дисципліни: Фізичні основи і принципи квантової механіки. Операторна природа спостережних величин. Основні рівняння квантової механіки, рівняння Гайзенберга та Шредінгера. Середні та власні значення спостережуваних величин. Найважливіші одночастинкові задачі. Теорія атомних спектрів. Стаціонарна і нестаціонарна теорія збурень. Теорія квантових переходів. Спектри. Спін електрона й способи його описання. Атом у магнітному полі. Квантова теорія систем багатьох частинок та її застосування до багатоелектронних атомів. Квантова природа ковалентного зв’язку. Будова молекул. Принцип релятивістської квантової механіки і квантової теорії поля.


Рекомендована література:
1. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. - М.: 2004. - Т. III.
2. Квантовая механика. Нерелятивистская теория.
3. Вакарчук І.О. Квантова механіка: Підручник. - Л.: 2004


Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль ( 60 %) - семінарські заняття Підсумковий контроль ( 40 %) - екзамен

Мова навчання: українська