НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258720

Назва:

Теорія суцільного середовищаАнотація: Метою курсу є ознайомлення студентів з основними положеннями і теоретичними методами опису явищ в суцільних середовищах. Основні принципи і рівняння суцільного середовища. Рівняння руху ідеальної та в’язкої рідини. Рівняння Нав’є–Стокса. Елементи механіки пружного середовища. Поширення звуку в рідинах, газах і твердих тілах. Елементи магнітогідродинаміки та теорії плазми. Теорія впорядкованого та слабковпорядкованого конденсованого середовища. Плинні кристали. Нелінійні хвилі в рідинах і газах, солітонні явища.

Тип дисципліни: вибіркова, професійно-орієнтована

Рік навчання: IV

Семестр: 7

Кількість кредитів: загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС - 4); аудиторні години - 42 (лекції - 28, практичні заняття - 14), самостійна робота - 78.

Форма контролю: залік

Викладач(і): доктор.ф.-м.н., професор РЕПЕЦЬКИЙ С.П.

Результати навчання: Знати: основні положення та теоретичні методи опису явищ в суцільних середовищах.
Вміти: застосувати теоретичні методи опису явищ в суцільних середовищах для інтерпретації експериментальних результатів та передбачення нових явищ.


Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Механіка, Класична механіка, Математичний аналіз, Лінійна алгебра та аналітична геометрія, Диференціальні та інтегральні рівняння.

Зміст дисципліни: Основні принципи і рівняння суцільного середовища. Рівняння руху ідеальної та в’язкої рідини. Рівняння Нав’є–Стокса. Елементи механіки пружного середовища. Поширення звуку в рідинах, газах і твердих тілах. Елементи магнітогідродинаміки та теорії плазми. Теорія впорядкованого та слабковпорядкованого конденсованого середовища. Плинні кристали. Нелінійні хвилі в рідинах і газах, солітонні явища.


Рекомендована література:
1. Федорченко А.М. Теоретична фізика. Т.1. Класична механіка та електродинаміка. - К.: Вища школа, 1992. - 535 с.
2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т.6. Гидродинамика. - М.: Наука, 1986. - 736 с.
3. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т.7. Теория упругости. - М.: Наука, 1987. - 248 с.
4. Де Жен П. Физика жидких кристаллов.- М.: Мир, 1977- 400 с.


Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (60%) Підсумковий контроль (40%)

Мова навчання: українська