НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258721

Назва:

Фізика атома і атомних явищАнотація: В курсі вивчаються будова атома, структура електронних оболонок атома та особливості зв'язку між електронами в атомі, хвильові властивості частинок, корпускулярні та хвильові властивості світла. Студенти знайомляться з особливостями поведінки атомів та атомних спектрів в електричних та магнітних полях, та з фізичними явищами, які є проявом квантових властивостей речовини і поля.

Тип дисципліни: нормативна.

Рік навчання: ІІІ

Семестр: 5

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120); аудиторні години - 56 (лекції - 30, практичні заняття - 26); самостійна робота - 64.

Форма контролю: екзамен.

Викладач(і): докт.ф.-м. н., доцент РУДЬКО Г.Ю.

Результати навчання: - знання будови атома та його електронних оболонок; особливостєй атомних та молекулярних спектрів; основ квантово-механічного описання найпростішого атома - атома водню;
- засвоєння уяви про квантову природу світла та про хвильові властивості матерії.
- вміти аналітично та чисельно розраховувати положення спектральних ліній в спектрі атома водню, визначати розподіл електронів по атомних оболонках; аналізувати випромінювання абсолютно чорного тіла та нагрітих тіл; визначати роботу виходу по даних фотоефекту.


Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Математичний аналіз", "Механіка", "Електрика та магнетизм", "Оптика".

Зміст дисципліни: Феноменологія квантової фізики: закони і уявлення сучасної квантової фізики щодо опису руху мікрочастинок і їхніх хвильових властивостей. Квантування енергії речовини та випромінювання. Модель атома Бора-Резерфорда. Квантово-механічний опис атомних систем. Поняття про хвильову функцію та рівняння Шредінгера. Атом водню. Дипольні переходи, правило відбору. Квантово-механічні властивості багатоелектронних атомних і молекулярних систем. Квантова природа світла, аналіз процесів у лазерах. Основи атомної спектроскопії конденсованих середовищ.


Рекомендована література:
1. Сивухин Д.В. "Общий курс физики": В 5 т. - Т.5, ч.1. "Атомная и ядерная физика", М.: Наука, 1986. - 416 с.
2. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики: В 3х т. - Т.3: Оптика. Квантова фізика. - Київ: Техніка, 1999. - 518 с.
3. Савельев И.В. Курс общей физики: В 3х томах - Т.3: Оптика, атомная физика, физика атомного ядра и элементарных частиц.- М.: Наука, 1986. - 528 с.
4. "Курс физики" под.ред. Лозовского В.Н. - Т.2: С.-Петербург, 2001.- 590 с.
5. Шпольский Э.В. "Атомная физика", М.: Наука, 1984. - 552 с.
6. Болеста І. "Фізика твердого тіла", Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка.-.2003.- 478 с.
7. Иродов И. Е. Задачи по общей физике. Изд-е 3-е, Санкт.-Петербург, Изд-во "Лань", 2001. - 416 c.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (60 балів) - семінарські заняття. Підсумковий контроль (40 балів ) - екзамен.

Мова навчання: українська