НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258738

Назва:

ЕлектродинамікаАнотація: Спеціальна теорія відносності. Простір Мінковського, чотиривимірні вектори та тензори. Релятивістська механіка. Релятивістська електродинаміка. Рівняння Максвелла. Постійні електричне та магнітне поля в вакуумі. Електромагнітні хвилі. Випромінювання та розсіяння електромагнітних хвиль. Макроелектродинаміка. Електростатика провідників та діелектриків. Постійні струм та магнітне поле у провідних середовищах. Поширення електромагнітних хвиль у речовині.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: III

Семестр: 5,6

Кількість кредитів: 9 (загальна кількість годин 270); аудиторні години - 112 (лекції - 64, практичні заняття - 48); самостійна робота - 158. 1 семестр - 4,5 кредитів (загальна кількість годин 135); аудиторні години - 56 (лекції - 32, практичні заняття - 24); самостійна робота - 79. 2 семестр - 4,5 кредитів (загальна кількість годин 135); аудиторні години - 56 (лекції - 32, практичні заняття - 24); самостійна робота - 79.

Форма контролю: екзамен, екзамен

Викладач(і): проф. д.ф.-м.н. Васильєв О.М.

Результати навчання: - знати спеціальну теорію відносності та розуміти релятивістську природу електромагнітного поля як переносника взаємодії поміж зарядами,
- знати властивості електромагнітного поля та вміти обчислювати статичне електричне й магнітне поля у вакуумі та в матеріальних середовищах,
- вміти обчислювати випромінювання та поширення електромагнітних хвиль.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Електрика та магнетизм", "Класична механіка", "Методи математичної фізики".

Зміст дисципліни: Основи класичної теорії поля і спеціальної теорії відносності. Рівняння електромагнітного поля у вакуумі та речовині (рівняння Максвелла). Принцип калібрувальної інваріантності. Густина і потік енергії електромагнітного поля. Електростатика: рівняння Лапласа і Пуассона, електростатична енергія системи зарядів, поле нерухомих точкових зарядів на великих відстанях. Постійне магнітне поле, магнітний момент, теорема Лармора. Електромагнітні хвилі у вакуумі. Випромінювання, поширення та розсіювання електромагнітних хвиль. Потенціали Лієнара-Віхерта. Дипольне випромінювання. Формула Герца. Розсіювання електромагнітних хвиль зарядами. Електродинаміка суцільних середовищ. Діелектрична проникливість ізотропної й анізотропної плазми. Ефект Фарадея. Ефект Котона-Мутона.


Рекомендована література:
1. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля. М.: Наука, 1973.
2. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 1982.


Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (60%) - семінарські заняття Підсумковий контроль (40%) - екзамен

Мова навчання: українська