НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258743

Назва:

Фізичний практикумТип дисципліни: Фізичний практикум

Рік навчання: I, ІІ, ІІІ

Семестр: 1,2,3,4,5 та 6

Кількість кредитів: 12 (загальна кількість годин - 720); аудиторні години - 360 (лабораторні заняття - 360); самостійна робота - 360.

Форма контролю: залік, залік, залік, залік, залік, залік

Викладач(і): доц., д. ф.-м. н. РУДЬКО Г.Ю.; проф. к.ф.-м.н. ШИМАНСЬКА О.Т., ст. викл. Оникієнко Є.В.; доц. к.ф.-м.н. МЕЛЬНИК Р.М.; доц. к.ф.-м.н. МЕЛЬНИК Р.М.; доц. д.ф.-м.н. ПОВОРОЗНИК О.М.

Результати навчання: У фізичному практикумі студенти повинні засвоїти принципи вимірювань фізичних величин та оцінки точності результатів, навчитись визначати похибки вимірювань. Студенти повинні самостійно відтворити деякі класичні фізичні досліди, які є експериментальним підтвердженням законів, що вивчаються паралельно в курсі, відповідно, "Механіка", "Молекулярна фізика", "Електрика та магнетизм", "Оптика", "Фізика атома та атомних явищ" та "Фізика ядра".

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: механіка, математичний аналіз, і надалі, відповідно, молекулярна фізика, електрика та магнетизм, оптика, фізика атома та атомних явищ.

Зміст дисципліни: 1.Систематичне викладення усіх традиційних розділів кінематики та Ньютонової динаміки, включаючи закони збереження та їх застосування. Виконання лабораторних робіт по дослідженню фізичних явищ, що вивчаються теоретично в курсі "Механіка". 2. Виконання лабораторних робіт по вивченню фізичних властивостей речовин в газовому, рідкому та твердому агрегатних станах речовин. 3. Виконання лабораторних робіт по вивченню фізичних властивостей речовин в газовому, рідкому та твердому агрегатних станах речовин. 4. Виконання лабораторних робіт по вивченню властивостей електричних та магнітних полів, постійного та змінного струмів. 5. Виконання лабораторних робіт по вивченню фізичних явищ заломлення, відбивання та поляризації світла, інтерференції, дифракції та голографії. 6. Освоєння експериментальних методів вивчення фізики атома. 7. Освоєння експериментальних методів вивчення фізики ядра та елементарних частинок.


Рекомендована література:
1. Иродов И.Е. Основные законы механики. - М.: "Высшая школа", 1985.
2. Шиманська О.Т. Молекулярна фізика. Фізичний практикум. Львів, "Євросвіт", 2009, -343 с.
3. Практикум з молекулярної фізики. Навчальний посібник, Шиманська О.Т., Київ: ВД "КМ Академія", 2003.
4. Шиманський Ю.І., Шиманська О.Т., Молекулярна фізика. - К.: ВД "КМ Академія", 2007. - 462 с.
5. "Практикум з електрики та магнетизму". Навчальний посібник. Київ. Видавничий дім "Києво-Могилянська академія".- 2006. - 126 с.
6. И.В. Савельев. Курс общей физики. Т.2. Электричество и магнетизм. М., Наука, 1973.
7. Ахманов С. А. Физическая оптика: Учебник, 2-е изд. / С. А. Ахманов, С. Ю. Никитин. - М.: Изд-во МГУ; Наука, 2004. - 656 с.
8. Борн. М., Вольф Е. Основи оптики. Пер. з англ. - М.: Наука, 1970. - 856 с.
9. Оптичний практикум. Інтерференція світла: навчальний посібник / уклад. Р.М.Мельник. - К.: ВПЦ НаУКМА, 2012. - 112 с.
10. Справочник конструктора оптико-механических приборов / В. А. Панов, М. Я. Кругер, В. В. Кулагин и др.; Под общ. ред. В. А. Панова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Л.: Машиностроение, 1980.,742 с.
11. Атомная физика. Теоретические основы и лабораторный практикум: учеб. пособие / В. Е. Граков [и др.] под науч. ред. А. П. Клищенко. - Минск : Новое знание ; М. ИНФРА-М, 2015. - 333 с.
12. Друковані і електронні посібні методичні матеріали кафедри фіз.-мат. наук ФПрН НаУКМА.
13. Конончук Г. Л., Стукаленко В. В. Когерентнi явища. Фiзичний практикум: Навчальний посiбник. - К.: Видавничо-полiграфiчний центр "Київський Університет", 2005. - 104 c.
14. Савельев И.В. Курс общей физики Том 3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика атомного ядра и элементарных частиц. - М.: "Наука", 1989
15. Янг Г., Фрiдман Р. Фiзика для унiверситетiв Френсiса Сiрса i Марка Земанскi. Пер. з англ. - Львiв, "Наутiлус", 2003-1514 с., iл.
16. Л.А. Булавін, В.К. Тартаковський. "Ядерна фізика", К., Знання, 2005 р.
17. А.К. Вальтер, И.И. Залюбовский, "Ядерная физика, Харків, Вища школа, 1978 та наступні перевидання.


Форми та методи навчання: лабораторні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (60 балів) - семінарські заняття. Підсумковий контроль (40 балів ) - залік.

Мова навчання: українська