НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258748

Назва:

Фізика ядраАнотація: Базова дисципліна циклу загальної фізики, яка вивчає фізичні властивості та будову атомних ядер, явища природної та штучної радіоактивності, проходження радіоактивного випромінювання через речовину, біологічну дію радіації, елементи ядерної енергетики. Ознайомлює з сучасними уявленнями про суб'ядерні частинки та їх взаємодії.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: ІІІ

Семестр: 6

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120); аудиторні години - 56 (лекції - 30, практичні заняття - 26); самостійна робота - 64.

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): докт.ф.-м. н., доцент ПОВОРОЗНИК О.М.

Результати навчання: - Отримання студентами глибоких базових знань з курсу ядерної фізики.
- вироблення навичок практичного використання засвоєних знань, методів і підходів у подальшому навчанні та професійній діяльності.


Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Математичний аналіз", "Механіка", "Електрика та магнетизм", "Оптика", "Диференційні та інтегральні рівняння", "Фізика атому та атомних явищ", "Практикум з фізики атому та атомних явищ", "Практикум з фізики ядра".

Зміст дисципліни: Фізичні властивості та будова атомних ядер. Модель атома Бора-Резерфорда. Явища природної та штучної радіоактивності, проходження радіоактивного випромінювання через речовину, біологічна дія радіації. Феноменологія ядерних взаємодій. Теорія Гамова ?-розпаду ядер. Елементи ядерної енергетики. Концепція сильних взаємодій. Гіпотеза Юкави, відкриття пі-мезонів. Фізичні моделі будови атомних ядер. Взаємодія випромінювання з речовиною. Принципи роботи прискорювачів та основні типи прискорювачів. Механізми ядерних реакцій. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерні реактори. Термоядерний синтез. Методи нагрівання плазми. Проблеми керованого термоядерного синтезу. Термоядерні процеси у Всесвіті. Протон - протонний цикл. Зоряний CNO - цикл. Класифікація елементарних частинок. Дивні частинки. Асоціативне народження дивних частинок. Ізотопічний мультиплет народження дивних частинок. Кварки. Кваркова модель адронів. Асимптотична свобода і конфайнмент. Основи квантової хромодинаміки.


Рекомендована література:
1. А.К. Вальтер, И.И. Залюбовский, "Ядерна фізика", Харків, Вища школа, 1978 та наступні перевидання.
2. Д.В. Сивухин, "Общий курс физики", т.5, М., Наука, 1986.
3. Ю.М. Широков, Н.П. Юдин, "Ядерная фізика", М., Наука, 1980.
4. Л.А. Булавін, В.К. Тартаковський. "Ядерна фізика", К., Знання, 2005 р.
Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (60 балів) - семінарські заняття. Підсумковий контроль (40 балів ) - екзамен.

Мова навчання: українська