НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258758

Назва:

Експерементальні методи сучасної фізикиАнотація: Професійно-орієнтована дисципліна, яка надає базові знання та навики експериментальної роботи у фізиці, ознайомлює з сучасними методами виготовлення та дослідження нано- та макрооб'єктів.

Тип дисципліни: вибіркова, професійно-орієнтована

Рік навчання: ІІ (або ІІІ за вибором)

Семестр: 4

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120); аудиторні години - 54 (лекції - 26, практичні заняття - 28); самостійна робота - 66.

Форма контролю: залік

Викладач(і): ст. викладач, к.ф.-м. н., ПОЛЕК Т.І.

Результати навчання:
- оволодіти базовими знаннями та навиками експериментальної роботи у фізиці;
- знати сучасні методи виготовлення та дослідження нано- та макрооб'єктів у фізичному експерименті;


Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Механіка", "Електрика та магнетизм", "Математичний аналіз".

Зміст дисципліни: Курс складається з двох частин. Мета першої частини: ознайомити студентів із принципами роботи різних датчиків (температури, магнітного поля, переміщення і т. п.); навчити самостійно будувати найпростіші вимірювальні пристрої з використанням сучасних систем збору даних, а також обробки сигналів у середовищі програмування LabView; створити працюючий вимірювальний пристрій і набути навики його застосування для дослідження реальних об'єктів. Друга частина присвячена ознайомленню студентів із чаруючим розмаїттям нанооб'єктів, сучасними методами виготовлення і діагностики нано- та макрооб'єктів (магнетронне напилення, електронно-променеве напилення, електричні та магнеторезистивні властивості, електронний спіновий резонанс, магнітометрія), набуванню навичок роботи з технологічним та вимірювальним обладнанням.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (60 балів) - аудиторні заняття. Підсумковий контроль (40 балів ) - залік.

Мова навчання: українська