НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258759

Назва:

Вступ у спеціальністьАнотація: Професійно-орієнтована дисципліна, в рамках якої проходить знайомство з професією фізика-науковця та формуються навички використання професійних знань з фізики, математики та хімії для формування наукових уявлень про фізичні явища та процеси.

Тип дисципліни: вибіркова, професійно-орієнтована

Рік навчання: I

Семестр:

Кількість кредитів: 2д (загальна кількість годин 90); аудиторні години - 28 (лекції - 16, практичні заняття - 12); самостійна робота - 62.

Форма контролю: залік

Викладач(і): доцент, к.ф.-м.н. ХОМЕНКОВА Л.Ю.

Результати навчання: - знати вимоги охорони праці при роботі в фізичній лабораторії;
- знати основні засоби, підходи та експериментальні методи, за
допомогою яких можна проводити різноманітні дослідження в галузі фізики.
- вміти оцінювати та правильно обробляти експерементальні виміри фізичних величин.


Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Механіка, Молекулярна фізика, Математичний аналіз.

Зміст дисципліни: Нормативні документи та порядок забезпечення охорони праці в фізичній лабораторії. Основні засоби, підходи та експериментальні методи, за допомогою яких можна проводити різноманітні дослідження в галузі фізики. Математична обробка результатів фізичних вимірювань. Похибки результатів вимірювання, прямі та непрямі виміри, відтворювані та не відтворювані умови досліду, метод найменших квадратів. Об'єднання результатів нерівноточних вимірювань фізичних величин.


Рекомендована література: 1. Шиманська О.Т. Молекулярная фізика. Фізичний практикум. Розділ 1. Математична обробка результатів фізичних вимірювань. Львів: Євросвіт, 2009. - 344 стр.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 %) Підсумковий контроль (30 %)

Мова навчання: українська