НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258797

Назва:

Алгебра та геометріяАнотація: Метою курсу є оволодiння фундаментальними поняттями лiнiйної алгебри, аналiтичної геометрiї та абстрактної алгебри ("лiнiйний простір", "евклiдiв простiр", "лiнiйний оператор", "група", "поле") та методами розв'язування систем лiнiйних рiвнянь, обчислення визначникiв, дослiдження лiнiйних операторiв, конструювання полiв та виконання обчислень в них.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): ст. викл., к. фіз.- мат. н. Руссєв А. В.

Результати навчання: у результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- володіти фундаментальними поняттями лінійної алгебри та аналітичної геометрії ("лінійний простір", "евклідів простір", "лінійний оператор");
- вміти розв'язувати системи лінійних рівнянь та обчислювати визначники;
- володіти методами дослідження лінійних операторів.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: дискретна математика

Зміст дисципліни: Основні алгебраїчні структури. Афінні многовиди. Системи лінійних рівнянь. Алгебра матриць. Векторний простір. Визначники. Білінійні симетричні та квадратичні форми. Евклідові та унітарні векторні простори. Лінійні відображення та оператори. Жорданова нормальна форма. Класифікація кривих та поверхонь другого порядку.


Рекомендована література: 1.Боднарчук Ю. В., Олійник Б. В. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. К.:Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2010.
2. Дяченко С. М., Морозов Д. І. p-адичні числа і групи автоморфізмів кореневих дерев: навч. посіб./ С. М. Дяченко. - К.: НаУКМА, 2016. - 60 с.
2. Калужнін Л., Вишенський В., Шуб Ц. Лінійні простори. К.:Вища школа, 1971.
3. Ильин В. А., Позняк Э. Г. Линейная алгебра. М.:Наука, 1978.
4. Ильин В. А., Позняк Э. Г. Аналитическая геометрия. М.: Наука, 1981.
5. Фаддеев Д. К. Лекции по алгебре. М.:Наука, 1984.
6. Проскуряков И. Сборник задач по линейной алгебре. М.:Наука, 1984.


Форми та методи навчання: лекції, семінари, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: - проміжний контроль (70 %); - підсумковий контроль (30 %)

Мова навчання: українська