НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258799

Назва:

Теорія ймовірностей та математична статистикаАнотація: Курс знайомить з теоретичними основами теорії ймовірностей та математичної статистики та їх застосуваннями в обробці експериментальних даних. У курсі розглядаються ймовірності випадкових подій, випадкові величини та їх властивості. Студенти ознайомлюються з описовою статистикою, теорією оцінювання параметрів та перевірки гіпотез. Даються початкові навички роботи із статистичними пакетами.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 3

Семестр: 5

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): доц., к. фіз.- мат. н. Шпортюк В. Г.

Результати навчання: у результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати основні поняття і теореми теорії ймовірностей, основні методи знаходження ймовірностей випадкових величин, основні закони розподілу випадкових величин, граничні теореми теорії ймовірностей, основні поняття математичної статистики, основні методи статистичного опису результатів спостереження, основні методи перевірки статистичних гіпотез, елементи теорії регресії і кореляції;
- вміти знаходити ймовірності складних подій, аналізувати дискретні і неперервні випадкові величини, застосовувати статистичні методи до обробки і аналізу даних і приймати на основі цього обґрунтовані рішення.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: математичний аналіз; дискретна математика; алгебра і геометрія

Зміст дисципліни: Випадкові події. Схема випробувань Бернуллі. Випадкова величина. Функція розподілу. Числові характеристики. Функція випадкової величини. Системи випадкових величин. Теорія кореляції та регресії. Центральні граничні теореми. Основи математичної статистики: вибірковий метод, теорія оцінювання. Перевірка статистичних гіпотез.


Рекомендована література: 1. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навч.-метод. посібник. У 2 ч. - Ч. І. Теорія ймовірностей. - К.: КНЕУ, 2000. - 304 с.
2. Гихман И. И., Скороход А. В., Ядренко М. И. Теория вероятностей и математическая статистика. - К.: Вища школа, 1988. - 438 c.
3. Гнеденко Б. В. Курс теории вероятностей: Учебник. - М.: Наука, 1988. - 448 с.
4. Коваленко И. Н., Гнеденко Б. В. Теория вероятностей: Учебник. - К.: Выща шк., 1990. - 328 с.
5. Колмогоров А. Н., Журбенко И. Г., Прохоров А. Г. Введение в теорию вероятностей. - М.: Физматлит, 1995. - 176 с.


Форми та методи навчання: лекції, семінари, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль на семінарах (15 %); проміжний контроль (55 %); підсумковий контроль (30 % ).

Мова навчання: українська