НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258800

Назва:

Мови програмуванняАнотація: Курс відноситься до блоку фундаментальних дисциплін бакалаврської програми " Комп’ютерні науки" , успішне прослуховування якого закладає основу базових знань розробника ефективних алгоритмів ( програм ) розв`язку різноманітних прикладних задач.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 8 (загальна кількість годин - 240 год.; аудиторні години - 84 год.; лекції - 28 год.; практичні заняття - 56 год.; самостійна робота - 156 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Глибовець М.М., доктор фіз.. - мат. наук, професор

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- писати програми на основі принципів ООП;
- створювати додатки на мові програмування Ruby;
- використовувати в роботі шаблон проектування MVC;
- будувати взаємодію веб-сервера і програми;
- автоматизовано тестувати код;
- вести розробку в фреймворці Ruby on Rails;
- використовувати популярні плагіни і теми для Ruby on Rails, щоб не створювати власний код з нуля;


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: шкільний курс - "Інформатика".

Зміст дисципліни: Курс спрямований на вивчення мови програмування Ruby (читається "Рубі") - це інтерпретована, повністю об'єктно-орієнтована мова програмування з чіткою динамічною типізацією. Мова відрізняється високою ефективністю розробки програм і увібрала в себе кращі риси Perl, Java, Python, Smalltalk, Eiffel, Ada і Lisp. Ruby поєднує в собі Perl-подібний синтаксис із об'єктно-орієнтованим підходом мови програмування Smalltalk. Також деякі риси запозичено із мов програмування Python, Lisp, Dylan та CLU.


Рекомендована література: Ruby language home page (англ.)
Ruby.on-page.net Найпростіший довідник з Ruby з прикладами (англ.)
RubyFlow.org.UA Новини про події у світі Ruby та Ruby on Rails українською
FAQ Ruby
Документація до мови Ruby (англ.)
Офіційний майданчик Ruby-gnome2 (англ.)
Д.Флэнаган, Ю.Мацумото. Язык программирования Ruby.- Питер, 2011


Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (домашні завдання, реферати, проекти, 3 контрольні роботи); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська