НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258801

Назва:

Алгоритми та структури данихАнотація: В цьому курсі розглядаються основні структури даних, поширені в алгоритмічних мовах програмування: запис, масив, множина, дані з динамічною структурою. Значна увага приділяється методам визначення складності та ефективності алгоритмів, детально аналізуються найбільш застосовані в програмуванні алгоритми розв'язку різного роду практичних задач.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин - 150 год.; аудиторні години - 52 год.; лекції - 26 год.; практичні заняття - 26 год.; самостійна робота - 98 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Глибовець М.М., доктор фіз.. - мат. наук, професор

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- формалізувати обчислювальні та логічні задачі; представляти алгоритми обчислювальних і логічних задач; досліджувати ефективність алгоритмів; вибирати для сортування даних ефективні алгоритми; здійснювати вибір ефективних алгоритмів пошуку; використовувати основні структури даних (масиви, лінійні списки, множини, стеки, дерева та графи); використовувати способи конструювання складних структур даних (лінійні списки, множини, дерева та графи) на базі простих структур даних, шукати інформацію в структурах даних використовуючи різні способи пошуку (послідовний, ділення навпіл, хешування, пошук підрядків різними методами); сортувати дані в масивах на лінійних списках використовуючи різні методи (методи вставок, вибору, обміну, швидке сортування).


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Мови програмування.

Зміст дисципліни: Цей курс познайомить слухачів з найбільш важливими із застосовуваних на сьогоднішній день структурами даних, а також з основними методами побудови алгоритмів, розуміння яких дозволить швидше знаходити рішення складних завдань. Куpс має на метi детальний розбір базових алгоpитмiв пpогpамування, вивчення основних структур даних та засвоєння навиків реалізацій цих алгоритмів і їхнього використання при розробці пpогpамних продуктів.


Рекомендована література: Introduction to Algorithms by Cormen, Leiserson, Rivest, and Stein, 3th-edition, 2009
Глибовець М. М. Основи комп'ютерних алгоритмів. - Київ: Видавничий дім "КМ Академія", 2003. - С. 452.
С. Дасгупта, Х. Пападимитриу, У. Вазирани Алгоритмы. - Москва, Издательство МЦНМО, 2014


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (домашні завдання, реферати, проекти, 3 контрольні роботи); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська