НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258806

Назва:

Організація та обробка електронної інформаціїАнотація: Мета й завдання курсу: оволодіння базовими поняттями організації інформаційних систем, систем документообігу, способів структурування та пошукуі інформації. Предмет навчальної дисципліни "Організація та обробка електронної інформації" включає опанування загальних методів організації інформаційних потоків, методології будування моделей та схем електронних документів, інформаційної архітектури застосувань та інформаційного пошуку. Студенти засвоюють базові знання з новітніх технологій хмарних обчислень та мов розмітки. Навчаються самостійно використовувати інтерфейси середовища програмування та програмні системи, призначені для автоматизації процесу створення ПЗ. На заняттях увага студентів акцентується на систематизації методів вирішення типових задач моделювання інформаційних систем, ознайомленні з новітніми програмними засобами та засвоєнні основ мов розмітки, фрматів обміну данимиі та побудові інформаційних схем. Розглядаються технології хмарних обчислень, он-лайн документообігу та пошукових систем для існуючих реалізацій.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 42 год.; лекції – 16 год.; практичні заняття – 26 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Сініцина Р.Б., к.ф.-м.н.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати еволюцію історичного процесу в Україні з найдавніших часів до сьогодення;
- уміти застосовувати набуті знання для аналізу різних питань минулого і сучасності.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Мови програмування.

Зміст дисципліни: Курс спрямований на оволодіння базовими поняттями організації інформаційних систем, систем документообігу, способів структурування та пошуку інформації. Предмет включає опанування загальних методів організації інформаційних потоків, методології будування моделей та схем електронних документів, інформаційної архітектури застосувань та інформаційного пошуку. Студенти засвоюють базові знання з новітніх технологій хмарних обчислень та мов розмітки, навчаються самостійно використовувати інтерфейси середовища програмування та програмні системи, призначені для автоматизації процесу створення ПЗ.


Рекомендована література: 1. Harry R. Lewis. Bits: The Computer Science of Digital Information.
http://www.extension.harvard.edu/open- learning-initiative/bits
2. В.И. Дмитриев. Прикладная теория информации.- М. 1989
3. Ю.В. Свирид. Основы теории информации. Курс лекций. -Минск, БГУ, 2010
— 151с.
4. Холзнер С. XML. Энциклопедия, 2-е изд. —- СПб.: Питер, 2004. — 1101 с:
ил., ISBN 5-94723-651-6
5. Дж. Лёве. Создание служб Windows Communication Foundation. – Спб.:
Питер, 2008. – 592 с.: ил.
6. С.В. Одиночкина. Основы технологий XML Учебное пособие. - СПб: НИУ
ИТМО, 2013. – 56 с.
7. Проценко О.Б. Web-програмування та web-дизайн. Технологія XML.-Суми,
Видавництво СумДУ
8. Глибовець М.М., Жигмановський А.А., Заболотний Р.І., Захоженко П.О.
Веб-сервіси оброблення документів.
9. Джошуа Тауберер. Короткий вступ в RDF. Переклад: А.Скробов.
http://rdfabout.com/quickintro.xpd . http://xmlhack.ru/texts/06/rdf-quickintro/rdfquickintro.
html s
10. А. А. Силин. Энтропия, вероятность, информация. Вестник Российской
Академии Наук, 1994, том 64, № 6, с. 490 – 496
11. George Kocur. Database, Internet, and Systems Integration Technologies. Dr.
MIT Course Number 1.264J / ESD.264J (Massachusetts institute of technology).
http://ocw.mit.edu
12. http://project.i20022.com/the-standard
13. http://www.swift.com
14. Сюзан Малайка, Маттиас Никола, Пересмотр взглядов на нормализацию
данных. http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/dm-
1112normalization/index.html
15. Фаулер, Мартин, Садаладж, Прамодкумар Дж. NoSQL: новая методология
разработки нереляционных баз данных. : Пер. с англ. - М.: ООО "И.Д. Вильяме",
2013. - 192 с.: ил. - Парал. тит. Англ.
16. Розенфельд Л., Морвіль П. Інформаційна архітектура в Інтернеті, 2-е
видання. - СПб: Символ-Плюс, 2005. - 544 с. - ISBN 5-93286-073-1
17. Морвіль П. Тотальна видимість. - СПб: Символ-Плюс, 2008. - 272 с. - ISBN
5-93286-123-1
18. Александр Данилин, Андрей Слюсаренко.
http://www.intuit.ru/studies/courses/995/152/lecture/4230?page=8
19. Глибовець М. М., Заболотний Р. І., Завадський І. О. Аналіз cистем онлайн
документообігу.
20. Configuration in Erp Saas Multi-Tenancy. Djamal Ziani1 1King Saud University,
College of Computer and Information Systems Sciences, Information Systems
Department
21. Анісімов А.В., Глибовець А.М., Глибовець М.М., Шабінський А.С. Пошук
інформації
22. Буч Г., Рамбо Д., Якобсон И. Язык UML. Руководство пользователя . 2-е
изд.: Пер. с англ. Мухин Н. — М.: ДМК Пресс, 2006. — 496 с. — ISBN 5-94074-
334-X (OCR)

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 50 балів (практичні завдання, реферат, опитування); підсумковий контроль – 50 балів (тести, теоретичне питання).

Мова навчання: українська