НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258812

Назва:

Програмування в середовищі JavaАнотація: Курс передбачає поглиблене вивчення мови Java, ознайомлення з Java як платформою для створення розподілених застосувань та з основними технологіями, що розвиваються на основі цієї мови. Вивчення курсу передбачає виконання учбового проекту. Необхідною умовою проходження курсу є попереднє вивчення курсів “Процедурне програмування” та “Об’єктно-орієнтоване програмування”.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 3

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120; лекційні заняття - 14; практичні заняття - 28 годин; самостійна робота - 78 години)

Форма контролю: іспит

Викладач(і): Олецький О.В.

Результати навчання: в результаті проходження навчального курсу студенти повинні:
знати:
процедурні та об'єктно-орієнтовані риси Java;
робота з зовнішніми джерелами даних;
багатопотоковість;
основні паттерни проектування;
принципи організації клієнт-серверних та веб-застосувань на Java
вміти:
створення об'єктно-орієнтованих проектів на основі моделі предметної області;
створення веб-застосувань з використанням Java;
мати навички:
робота з базами даних на основі JDBC та Hibernate;
написання сервлетів та JDBC-сторінок


Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Курс передбачає поглиблене вивчення мови Java, ознайомлення з Java як платформою для створення розподілених застосувань та з основними технологіями, що розвиваються на основі цієї мови. Вивчення курсу передбачає виконання учбового проекту. Необхідною умовою проходження курсу є попереднє вивчення курсів "Процедурне програмування" та "Об'єктно-орієнтоване програмування".


Рекомендована література: 1. Хорстман К.С., Корнелл Г. Библиотека профессионала. Java 2. Том 1. Основы.
2. Хорстман К.С., Корнелл Г. Библиотека профессионала. Java 2. Том 2. Тонкости программирования.
3. Эккель Б. Философия Java.
4. Фаулер М. Архитектура корпоративных программных приложений.
5. Хо К., Хэрроп Р. Spring 3 для профессионалов.
6. Гэри Д., Хорстманн К. Java Server Faces. Библиотека профессионала.
7. Фримен Э., Фримен Э., Сьерра К., Бейтс Б. Паттерны проектирования.
8. Стелтинг С., Маасен О. Применение шаблонов Java. Библиотека профессионала. - М.: Изд. дом "Вильямс", 2002. - 576 c.


Форми та методи навчання: лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: робота студентів оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вивчення курсу передбачає написання і захист учбового проекту, пов'язаного зі створенням розподіленого застосування. Передбачається контрольний тест на комп'ютері. Підсумковий контроль проводиться у формі заліку - 30 балів. Студент допускається до складання іспиту, якщо кількість набраних ним балів за семестр становить не менше 36 балів. Іспит вважається не зданим, якщо сумарна кількість балів з дисципліни складає менше 60 балів. Підсумкова оцінка "x" з дисципліни у балах (100 - бальна шкала) переводиться у чотирибальну (національну шкалу) з розрахунку: 60 ? х < 70 - задовільно, 70 ? х < 91 - добре, 91 ? х ? 100 - відмінно.

Мова навчання: українська