НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258814

Назва:

Архітектура обчислювальних системАнотація: Курс спрямований на вивчення організації і архітектури комп'ютерних систем, починаючи зі стандартної моделі фон Неймана і закінчуючи сучасними новітніми поняттями в архітектурі ЕОМ. Передбачається ознайомлення студентів з логічними елементами комп'ютера (логічні вентилі, тригери, регістри), представленням різних типів і структур даних в пам'яті комп'ютера. Значна увага приділяється базовим основам програмування на рівні асемблера. Головним завданням курсу є набуття знань для створення ефективного програмного забезпечення, що враховує особливості архітектури та організації обчислювальних систем.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: 2

Кількість кредитів: 4,0

Форма контролю: залік

Викладач(і): Франчук О.В

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати влаштування функціональних компонент, з яких складається комп'ютер, їх характеристики, продуктивність і взаємозв'язок між ними;
- уміти застосовувати набуті знання з архітектури та організації комп'ютера для створення у подальшому більш ефективних програм.


Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Мови програмування.

Зміст дисципліни: Курс спрямований на вивчення організації і архітектури комп'ютерних систем, починаючи зі стандартної моделі фон Неймана і закінчуючи сучасними новітніми поняттями в архітектурі ЕОМ. Передбачається ознайомлення студентів з логічними елементами комп'ютера (логічні вентилі, тригери, регістри), представленням різних типів і структур даних в пам'яті комп'ютера. Значна увага приділяється базовим основам програмування на рівні асемблера. Головним завданням курсу є набуття знань для створення ефективного програмного забезпечення, що враховує особливості архітектури та організації обчислювальних систем.


Рекомендована література: Таненбаум Э. Архитектура компьютеров. СПб.: Питер, 2007. - 848 с.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: : рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий залік).

Мова навчання: українська