НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258818

Назва:

Вступ до Java EEАнотація: Курс передбачає ознайомлення студентів з платформою Java ЕЕ для створення розподілених застосувань та з основними технологіями, що розвиваються на основі цієї мови. Вивчення курсу передбачає виконання кількох практичних проектів. В ході навчання студенти опановують наступні технології: Spring, Spring Boo, Servlets, DI, AOP, Hibernate, JPA, ORM, EJB.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4,5 (загальна кількість годин - 135 год.; лекції - 22 год.; практичні - 22 год.; самостійна робота - 91 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Глибовець А.М., канд. фіз.-мат. наук, доцент.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен уміти розробляти ефективні програми використовуючи платформу Java EE

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Мови програмування, процедурне програмування, об'єктно-орієнтовне програмування

Зміст дисципліни: Курс передбачає ознайомлення студентів з платформою Java ЕЕ для створення розподілених застосувань та з основними технологіями, що розвиваються на основі цієї мови. Вивчення курсу передбачає виконання кількох практичних проектів. В ході навчання студенти опановують наступні технології: Spring, Servlets, JSP, JSTL, DI, AOP, Hibernate, JPA, ORM, EJB


Рекомендована література: 1. Хорстман К.С., Корнелл Г. Библиотека профессионала. Java 2. Том 1. Основы.
2. Хорстман К.С., Корнелл Г. Библиотека профессионала. Java 2. Том 2. Тонкости программирования.
3. Эккель Б. Философия Java.
4. Фаулер М. Архитектура корпоративных программных приложений.
5. Хо К., Хэрроп Р. Spring 3 для профессионалов.
6. Гэри Д., Хорстманн К. Java Server Faces. Библиотека профессионала.
7. Фримен Э., Фримен Э., Сьерра К., Бейтс Б. Паттерны проектирования.
8. Стелтинг С., Маасен О. Применение шаблонов Java. Библиотека профессионала. - М.: Изд. дом "Вильямс", 2002. - 576 c.
9. http://java.sun.com


Форми та методи навчання: лекції, практичні, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на практичних, лабораторна робота); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська