НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259193

Назва:

Політичні партії та партійні системиАнотація: Ключові поняття: "політична партія", елементи (індикатори), функції політичних партій, "партійна система", пропонується класифікація політичних партій та партійних систем, характеристика їх основних типів.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 1

Семестр: 2

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): к.політ.н., доцент Чабанна Маргарита Валеріївна

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
- опанувати теоретичний матеріал, який стосується структури, функцій, типів партій та партійних систем,
- здобути навички аналізу партійної діяльності, функціонування партійних систем, з застосуванням порівняльного, структурно-функціонального, системного та інших методів досліджень,
- вміти застосовувати отримані знання до дослідження взаємозв'язку партійної та виборчої систем, особливостей функціонування партійних систем за різних політичних режимів


Спосіб навчання: аудиторне та самостійне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: основи політичної науки, порівняльна політологія, історія української політичної думки.

Зміст дисципліни: поняття політичної партії та партійної системи, їх походження, структура та функції, теорія політичних партій та партійних систем, правове регулювання партійної діяльності, участь політичних партій у виборчому процесі, функціонування партійних систем за різних політичних режимів, партійна система України.


Рекомендована література: праці авторів теорії політичних партій та партійних систем, сучасні дослідження процесу функціонування політичних партій (українські та закордонні), такі джерела, як: програми та статути політичних партій, дані центральних та місцевих органів державної влади в Україні та закордоном.

Форми та методи навчання: : лекції, семінари, написання письмових робіт.

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль (70 %) - усне опитування, письмові роботи, підсумковий контроль (30 %) - контрольні завдання, форма контролю - залік

Мова навчання: українська