НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259199

Назва:

Політична географіяАнотація: Формування політичної карти світу, геополітичних структур. Розміщення і територіальне поєднання політичних сил. Їхній взаємозв’язок з просторовою організацією політичного життя світу, окремих регіонів та країн.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: залік

Викладач(і): ст..викл. Кисельов Сергій Сергійович

Результати навчання: - аналізувати геополітичне положення окремої країни;
- визначати вплив різноманітних чинників при формуванні та реалізації геополітичних стратегій;
- виявляти фактори, що зумовлюють електоральну ситуацію в окремій країні або регіоні;
- аналізувати розміщення, характерні риси та особливості сучасних воєнно-політичних конфліктів у світі.


Спосіб навчання: аудиторне та самостійне.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Політологія, Історія політичних вчень, Основи міжнародних відносин, Політична система України.

Зміст дисципліни: опанування знань про просторову організацію політичного життя суспільства і територіальне співвідношення політичних сил на різних ієрархічних рівнях


Рекомендована література: Політична географія та геополітика: Навч. посібник / Б.П.Яценко, В.І. Стафійчук, Ю.С. Брайчевський та ін.. - К. : Либідь, 2007. - 255с., Трохимчук С. В. Федунь О.В. Політична географія світу : Навч. посіб.. К. : Знання, 2007. - 422c.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 %) презентація проектів, написання науково-дослідницьких робіт. Підсумковий контроль (30 % контрольні завдання)., форма контролю - іспит.

Мова навчання: українська, англійська.