НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259225

Назва:

Історія політичних вченьАнотація: Курс "Історія політичних вчень" є одним з базових курсів для студенток(ів) політологів. Він спрямований, насамперед, на розвиток теоретичного мислення майбутніх політологів. Розглядається процес розвитку політичної теорії в основному в європейській традиції. Протягом курсу студенти читають та аналізують твори класиків політичної теорії від Платона до французького Просвітництва. Зокрема це "Політика" Аристотеля, "Левіафан" Т. Гоббса, "Про дух законів" Ш. Л. де Монтеск'є та ін.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: 5

Форма контролю: іспит

Викладач(і): к.ф.н., доц. Кисельов Сергій Олегович

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
- знати і розуміти розвиток теорії політики;
- оволодіти культурою наукових досліджень;
- вміти застосовувати набуті знання для теоретичного та прикладного аналізу політики.


Спосіб навчання: аудиторне та самостійне.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: основи політичної науки, філософія, історія української політичної думки, сучасні західні політичні теорії.

Зміст дисципліни: розвиток політичної теорії з давніх часів до середини ХХ століття: внутрішня логіка розвитку знання про політику; вплив соціально-історичного розвитку на розвиток політичної теорії.


Рекомендована література: Основні праці класиків політичної думки від Платона до Карла Поппера.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, написання рефератів.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 %) усне опитування, реферати. Підсумковий контроль (30 % контрольні завдання)., форма контролю - іспит.

Мова навчання: українська.