НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259232

Назва:

Політична система УкраїниАнотація: Фази пострадянських перетворень, Основні завдання і функції законодавчої, виконавчої і судової влади в Україні, Формальні і неформальні механізми прийняття рішень в українській політиці, Податкова і бюджетна система України, Громадянське суспільство і його інститути.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр:

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Проф.док.наукГарань О.В.

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
- знати структуру і функції органів державної влади і місцевого самоврядування України;
- розуміти основні особливості еволюції політичних інститутів в Україні, їх взаємодії у рамках політичної системи;
- вміти аналізувати проект нормативного документу, готувати обґрунтовані пропозиції щодо його покращення.


Спосіб навчання: аудиторне та самостійне.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Основи політичної науки, Політичні інститути та процеси, Основи економічної теорії.

Зміст дисципліни: Фази пострадянських перетворень, Основні завдання і функції законодавчої, виконавчої і судової влади в Україні, Формальні і неформальні механізми прийняття рішень в українській політиці, Податкова і бюджетна система України, Громадянське суспільство і його інститути.


Рекомендована література: Конституція України, законодавство щодо регулювання діяльності органів влади і місцевого самоврядування, праці з аналізу політичного процесу в Україні

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 %) презентація і захист пропозицій до законодавства, підготовка партійних документів, моделювання бюджетного процесу. Підсумковий контроль (30 % контрольні завдання), форма контролю - іспит.

Мова навчання: українська.