НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259234

Назва:

Історія політичних вчень-2Анотація: Курс "Історія політичних вчень - 2" є безпосереднім продовженням курсу "Історія політичних вчень". Якщо останній закінчується французьким Просвітництвом, що теоретично обґрунтувало необхідність суспільних змін, а, отже, передувало Великій французькій революції, то курс "Історія політичних вчень - 2" починається з вивчення праці одного з найвидатніших критиків Французької революції, засновника ідеології консерватизму, Е. Бьорка. Студент(к)и у цьому курсі мають прочитати та проаналізувати твори таких видатних мислителів, як Г. В. Ф. Гегеля, К. Маркса, А. де Токвіля та ін. закінчується курс славнозвісною працею К. Поппера "відкрите суспільство та його вороги". ?

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2

Семестр: 4

Кількість кредитів: 5

Форма контролю: іспит

Викладач(і): к.ф.н., доц. Кисельов Сергій Олегович

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
- знати і розуміти розвиток теорії політики;
- оволодіти культурою наукових досліджень;
- вміти застосовувати набуті знання для теоретичного та прикладного аналізу політики.


Спосіб навчання: аудиторне та самостійне.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: основи політичної науки, філософія, історія української політичної думки, сучасні західні політичні теорії.

Зміст дисципліни: розвиток політичної теорії з давніх часів до середини ХХ століття: внутрішня логіка розвитку знання про політику; вплив соціально-історичного розвитку на розвиток політичної теорії.


Рекомендована література: Основні праці класиків політичної думки від Платона до Карла Поппера.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, написання рефератів.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 %) усне опитування, реферати. Підсумковий контроль (30 % контрольні завдання)., форма контролю - іспит.

Мова навчання: українська.