НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259245

Назва:

Структура та функції державного управлінняАнотація: Метою курсу є закладення у студентів розуміння світового досвіду публічного адміністрування; поглиблення уявлень щодо національних практик державного управління в різних країнах. Для досягнення визначеної мети необхідно вирішити наступні завдання: - проаналізувати логіку розвитку інституційної структури та функцій державного управління; - розвинути навички аналізу процесу прийняття та реалізації управлінських рішень, що дозволяють логічно інтерпретувати глибинні засади та природу управлінського впливу держави та її органів; - розкрити тенденції еволюції ідеології та технологій адміністрування в принципово нових умовах функціонування сучасної держави; - дати концептуальне і нормативне обґрунтування ефективності державної політики та організаційних механізмів її реалізації на загальнонаціональному та місцевому рівнях

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 3

Семестр: 5

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: іспит

Викладач(і): Проф.док.наук.Суший Олена Володимирівна

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
- знати і розуміти основні функції і особливості структури державного управління;
- знати особливості класичних і сучасних підходів до розуміння управління, його структури і функцій, а також вирішення проблем;
- вміти застосовувати набуті знання для теоретичного та прикладного аналізу політики.


Спосіб навчання: аудиторне та самостійне.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: основи політичної науки, політична система України.

Зміст дисципліни: розвиток політичної теорії з давніх часів до середини ХХ століття: внутрішня логіка розвитку знання про політику; вплив соціально-історичного розвитку на розвиток політичної теорії.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, написання рефератів.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 %) усне опитування, реферати. Підсумковий контроль (30 % контрольні завдання)., форма контролю - іспит.

Мова навчання: українська