НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259246

Назва:

Місцеве самоврядуванняАнотація: Основною метою викладання курсу "Місцеве самоврядування" є формування державного службовця з освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти "бакалавр", вироблення у нього креативних якостей характеру і високих навиків професійної діяльності, які необхідні для працівників органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади. Створення в Україні високо розвинутого громадянського суспільства і розбудова на основі прийнятої Конституції України суверенної і незалежної, демократичної, соціальної правової держави потребують нового покоління громадян України. Необхідними ознаками громадянина нашої держави мають стати висока правова культура, послідовні демократичні переконання, вміння легальними засобами захищати загальновизнані суспільні цінності. Без належного рівня правових знань і навичок правомірної поведінки неможлива свідома участь особи в суспільному та державному житті.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2017-2018

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: іспит

Викладач(і): д. н., доцент Молодцов Олександр Володимирович

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: знати та вміти:
- на понятійному рівні - основні тенденції місцевого самоврядування, методологічні концепції місцевого самоврядування, місце і роль державного службовця в суспільстві й державі; на фундаментальному рівні - зміст проблем, методологічні технології розвитку правового, організаційного, матеріально-технічного забезпечення місцевого самоврядування;
на практично-творчому рівні - вимоги, які ставляться до працівника місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо удосконалення цієї діяльності.
на репродуктивному рівні - реалізувати вимоги держави щодо формування у працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування високої професійної культури; на евристичному рівні - формувати власну точку зору, здійснювати наукові дослідження;


Спосіб навчання: аудиторне та самостійне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: політологія

Зміст дисципліни: Основною метою викладання курсу "Місцеве самоврядування" є формування державного службовця з освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти "бакалавр", вироблення у нього креативних якостей характеру і високих навиків професійної діяльності, які необхідні для працівників органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади. Створення в Україні високо розвинутого громадянського суспільства і розбудова на основі прийнятої Конституції України суверенної і незалежної, демократичної, соціальної правової держави потребують нового покоління громадян України. Необхідними ознаками громадянина нашої держави мають стати висока правова культура, послідовні демократичні переконання, вміння легальними засобами захищати загальновизнані суспільні цінності. Без належного рівня правових знань і навичок правомірної поведінки неможлива свідома участь особи в суспільному та державному житті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, письмові роботи

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль (70 %) - опитування, написання письмових робіт, підсумковий контроль (30 %) - контрольні завдання, форма контролю - іспит

Мова навчання: українська