НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259248

Назва:

Політична філософіяАнотація: Метою викладання курсу " Політична філософія " є оволодіння майбутніми політологами сучасними філософськими концепціями політичного і політики для розуміння та вирішення соціально-політичних проблем нашого суспільства. Зміст та форми проведення теоретичних та практичних занять націлені на засвоєння теоретичних принципів в якості методології аналізу еволюції типів політичного і політики від традиційного до модерного та сучасного суспільства. Курс "Політична філософія" дає змогу сформувати вміння та навички аналізу влади і політики, необхідні для політичного експерта, політичного аналітика та державного службовця. Змістовно курс пов'язаний з такими дисциплінами, як "Історія політичних вчень" і "Сучасні західні політичні теорії".

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: 5

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: залік

Викладач(і): доц., к. філос. н. Амельченко Наталія Анатоліївна

Результати навчання: - знати і розуміти основні принципи сучасних філософських концепцій політичного і політики;
- засвоїти особливості модерних політичних та владних практик;
- застосовувати набуті знання для аналізу сучасної політики в Україні;
- вміти критично ставитися до сучасних політичних теорій і політичних
практик та усвідомлювати межі модерних уявлень про політику;
- відстоювати свою думку у дискусії.


Спосіб навчання: самостійне та аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Історія політичних ічень, Сучасні західні політичні теорії

Зміст дисципліни: особливості розуміння та реальної форми існування політичного у традиційному, модерному і постмодерному суспільстві, розрізнення політичного і політики, особливості сучасного стану політичного і політики


Рекомендована література: David Miller: Political Philosophy .- Oxford University Press.- 2003; монографії і статті авторів з тематики особливостей сучасного типу політичних процесів, інститутів і цінностей у контексті сучасного змісту поняття політичного

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, презентація теми дипломної або курсової роботи з позиції концепції політичного, що лежить у її підвалинах

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль на семінарських заняттях (50%), оцінка презентації теми курсової або дипломної роботи (15%), підсумковий контроль на заліку (35%)

Мова навчання: українська, англійська