НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259265

Назва:

Сучасна французька політична думкаАнотація: Розглядаються основні напрямки сучасної французької політичної думки в контексті філософсько-політичних поглядів французьких мислителів попереднього століття, політичних та культурних подій ХХ - ХХІ століть

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 21. Бердышев С. Рекламный текст. Методика составления и оформления / С. Бердышев. - М. : Дашков и Ко, 2008. - 252 с. 2. Блинкина-Мельник М. Рекламный текст. Задачник для копирайтеров / М. Блинкина-Мельник. - М.: ОГИ, 2003. - 200 с. 33

Семестр: 5

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: іспит

Викладач(і): доц.Голіченко Т.С.

Результати навчання: Вміння:
читати та аналізувати твори сучасних французьких політичних мислітелів,
вміти вписувати філософські твори та ідеї в культурні та політичні контексти, в яких вони створювалися та обертаються, актуалізувати політологічні ідеї із сучасними світовими та українськими кон'юктурами

- знати основні події та явища зовнішньої політики України;
- мати початкові навички аналізу явищ і процесів у сфері зовнішньої політики та міжнародних відносин.


Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Політологія, Історія політичних вчень, Основи міжнародних відносин

Зміст дисципліни: аналіз творів сучасних французьких політичних філософів


Рекомендована література: 1. Єрмоленко В. Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі ХІХ-ХХ століть. - - К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2018. - 480 с.

2. Тэн И. Французская философия первой половины XIX века: 2016 Издательство: Ленанд .


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 %) презентація проектів, написання науково-дослідницьких робіт. Підсумковий контроль (30 % контрольні завдання)., форма контролю - іспит.

Мова навчання: українська