НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259268

Назва:

Політологічна теорія державиАнотація: походження і сутність держави; взаємозв'язок політичної й державної влади; інституційна структура держави; політичні процеси в державі; взаємодія держави і громадянського суспільства.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 4

Семестр: 7

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: іспит

Викладач(і): д.політ.н., доц. Дем'янчук Олександр Петрович

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати і розуміти теоретичні основи структури владних відносин у політичній системі;
- вміти аналізувати тип політичної системи за видами політичних режимів та моделями розподілу політичної влади;
- уміти збирати з різноманітних джерел інформацію, аналізувати та узагальнювати аналітичні матеріали стосовно політичних та управлінських процесів;
- оцінювати роль і місце політичних інститутів у політичних процесах;
- виокремлювати політичну складову в управлінських процесах;
- пояснювати окремі дії та рішення акторів політики.


Спосіб навчання: аудиторне та самостійне.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: основи політичної науки, філософія, історія української політичної думки, історія політичних вчень, сучасні західні політичні теорії.

Зміст дисципліни: походження і сутність держави; взаємозв'язок політичної й державної влади; інституційна структура держави; політичні процеси в державі; взаємодія держави і громадянського суспільства.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, практичні заняття, написання аналітичної записки.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 %) доповіді на семінарах, участь в обговоренні, виконання практичних вправ, аналітична записка. Підсумковий контроль (30 % контрольні завдання), форма контролю - іспит.

Мова навчання: українська, англійська.