НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259273

Назва:

Європейські політики сусідства і УкраїнаАнотація: Прояснення причин та намірів стратегічно-політичних дій різних акторів, прямо чи опосередковано залучених у процес розвитку європейської політики сусідства, особливо - України та ЄС.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 4

Семестр: 8

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): канд. наук Єрємєєв О.С.

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
" визначати напрями та перспективи Європейської політики сусідства, а також стратегічні політичні цілі акторів;
" вміти самостійно аналізувати нормативні документи, що регулюють співпрацю Україна-ЄС.Спосіб навчання: аудиторне, самостійне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Основи міжнародних відносин, Зовнішня політика України, Європейські студії, Культурні та регіональні виміри європейської ідентичності, Основи європейського міжнародного права

Зміст дисципліни: поняття, основні засади та актори, основні напрямки Європейської політики сусідства; правові основи та інституційний дизайн Європейської політики сусідства; історичне підґрунтя Європейської політики сусідства; Союз для Середземномор'я: учасники, проблеми та перспективи відносин; Східне партнерство: проблеми та перспективи розвитку; відносини Україна - ЄС, Угода про асоціацію між Україною та Європейським союзом


Рекомендована література: 1. Кузьо М., Черніков Д., Павлюк С., Хорольський Р. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: зміст та імплементація - К., 2015.
2. Микієвич М. Міжнародно-правові аспекти співробітництва Європеського Союзу з третіми країнами. Монографія / Микієвич М. -Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка. - 2001.
3. Східне партнерство ЄС: додаткові можливості для євроінтеграції України / [І.Ф.Ґазізуллін, М.М.Гончар, О.В.Коломієць [та ін.] ; за ред. В.Мартинюка. ; Укр. неза- леж. центр політ. дослідж. - К. : [Агентство "Україна"], 2009.
4. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011
5. Barselona Declaration. Adopted at the Euro-Mediterranian Conference - 27-28/1/95
6. Bouris D., Schumacher T. The Revised European Neighbourhood Policy: Continuity and Change in EU Foreign Policy - Palgrave, Macmillan, 2017.
7. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament On strengthening the European Neigbourhood Policy. - Brussels. - 2006. - 4 December. - 2006 COM(2006)726 final.
8. Eastern Partnership. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Brussels, 3.12.2008 COM(2008) 823 final
9. Whitman, R., Wolff, S., eds. The European neighbourhood policy in perspective : context, implementation and impact. - Palgrave Macmillan, 2010.
10. Wider Europe - Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Brussels, 11.3.2003 COM(2003) 104 final


Форми та методи навчання: лекції, семінари, залік

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль (70 %) - усне опитування, проміжна письмова робота, практичні вправи підсумковий контроль (30 %) - контрольні завдання, форма контролю - залік

Мова навчання: українська