НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259274

Назва:

Інституціональний аналіз: методи і практикаАнотація: Під час курсу Ви дізнаєтеся про: правила та можливості застосування теорій неоінституціоналізму до дослідження політичних інститутів (формальних і неформальних) на різних етапах їхнього розвитку (інституціоналізації, рівноваги, нормативних періодів, занепаду); формування та функціонування у порівняльній перспективі таких політичних інститутів і інституціональних практик як: президентство, парламентаризм (депутатські привілеї та права, традиції голосування, фракційна дисципліна, процедури внутрішньопартійної демократії), політичні партії, виборчі системи, державна служба, лобізм, корупція, праймеріз тощо; застосування практичних методик для аналізу конкретних українських політичних інститутів (зокрема, на прикладах президентства і партійної системи в Україні, якості законодавчої роботи українського парламенту та ін.).

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 4

Семестр: 8

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): ст. викл., канд. наук Рибій О.

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
" опанувати методи інституціонального аналізу у процесі дослідження політичних інститутів у їхній динаміці, як формальних, так і неформальних (президентства, парламенту, уряду, державної служби, політичних партій, виборчої системи, корупції тощо);
" вміти виявляти, інтерпретувати та оцінювати основні мотиви, рушійні сили та перспективи реформування владних інститутів в Україні.


Спосіб навчання: аудиторне, самостійне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: : Історія політичних вчень, Сучасні західні політичні теорії.

Зміст дисципліни: ПТеоретичні основи щодо схем і алгоритмів дослідження політичних інститутів та процесів інституціональної зміни (концепти, рівні, рушії та моделі інституціональної зміни). Правила та можливості застосування теорій неоінституціоналізму до дослідження політичних інститутів (формальних і неформальних) на різних етапах їхнього розвитку (інституціоналізації, рівноваги, нормативних періодів, занепаду). Формування та функціонування у порівняльній перспективі таких політичних інститутів і інституціональних практик як: президентство, парламентаризм (депутатські привілеї та права, традиції голосування, фракційна дисципліна, процедури внутрішньопартійної демократії), політичні партії, парламентські комітети, виборчі системи, державна служба, лобізм, корупція, праймеріз тощо. Застосування практичних методик для аналізу конкретних українських політичних інститутів (зокрема, на прикладах президентства і партійної системи в Україні, якості законодавчої роботи українського парламенту та ін.). Результати "польових досліджень" українського парламенту, депутатів, комітетів та партій, backstage реалізації парламентської реформи.


Рекомендована література: 1. March J. Elaborating the "New Institutionalism" / J. March, J. Olsen // [Working Paper], 2005.
2. Ротстайн Б. Политические институты : общие проблемы / Б. Ротстайн // Политическая наука : новые направления / [под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна]. - М., 1999.
3. Offe C. Political institutions and social power : conceptual explorations / Claus Offe // Rethinking Political Institutions : the Art of the State / [edit. by I. Shapiro, S. Skowronek, D. Galvin]. - New York, London : New York University Press, 2006.
4. Immergut-The Theoretical Core of the New Institutionalism.
5. Hall P. Institutional change in varieties of capitalism / Peter A. Hall, Kathleen Thelen // Socio-Economic Review. - 2009. - №7.
6. Offe C. Designing Institutions for East European Transitions / Claus Offe / IHS Reihe Politikwissenschaft. - Nov. 1994. - №. 19.
7. Peters B. G., Pierre J. Institutions and time: Problems of conceptualization and explanation / B. Guy. Peters, J. Pierre // Journal of Public Administration Research and Theory. - Oct 1998. - Vol. 8, № 4. -
8. Питерс Б. Политические институты : вчера и сегодня / Б. Г. Питерс // Политическая наука : новые направления / [под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна]. - М., 1999. - С. 218-225.
9. Hall Р. Political Science and the Three New Institutionalisms / Peter A. Hall and Rosemary C. R. Taylor. - 1996. - 32 р.
10. Клейнер Г. Институциональные изменения : проектирование, селекция или протезирование? / Г. Б. Клейнер // Постсоветский институционализм / [под ред. Р. М. Нуреева, В. В. Дементьева]. - Донецк "Каштан", 2005.
11. Головаха Е. Постсоветская деинституционализация и становление нових социальных институтов в украинском обществе / Е. Головаха, Н. Панина // Социология : теория, методы, маркетинг. - 2001. - № 4.
12. Фісун О. Трансформації політичного режиму України у порівняльній перспективі // Стратегічні пріоритети. - 2008. - №1(6).Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, написання письмових робіт

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль (70 %) - усне опитування, письмові роботи підсумковий контроль (30 %) - контрольні завдання, форма контролю - залік

Мова навчання: українська