НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259277

Назва:

Основи соціологіїАнотація: Метою курсу є ознайомлення студентів з основами соціологічного знання та розвиток базових навичок аналізу соціальних питань. Опанування курсу має допомогти студентам краще розуміти закономірності взаємодії між людьми, їхніми невеликими й великими об'єднаннями; набути здатності розрізняти несвідомо відтворювані зразки уявлень і поведінки та ті, що є результатом свідомого вибору людини; підвищити рівень аналізу та інтерпретації соціальних явищ; розвинути здатність критично сприймати інформацію щодо соціальних питань. У результаті успішного опанування курсу студенти мають знати ключові поняття, підходи й результати соціологічних досліджень з таких тем, як соціалізація особистості, культура та релігія, суспільна взаємодія і повсякденне життя, ґендер і сексуальність, девіантна поведінка й злочинність, етнічність і раса, соціальна нерівність, соціальні групи й соціальні організації, суспільства у глобалізованому світі, методи соціальних досліджень; вміти здійснювати базовий аналіз та інтерпретацію соціальних явищ, розрізняти несвідомо відтворювані зразки уявлень і поведінки та ті, що є результатом свідомого вибору людини, критично сприймати повідомлення у ЗМІ щодо соціальних питань.

Тип дисципліни: нормативна навчальна дисципліна (навчальний план за спеціальністю "Політологія")

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: загальна кількість годин 120, з них 22 лекційних, 20 семінарських, 78 самостійної роботи; кредитів ЄКТС - 4,0

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): : кандидат соціологічних наук, доцент Богдан Олена Володимирівна

Результати навчання: у результаті успішного опанування курсу студенти знатимуть ключові поняття, підходи й результати соціологічних досліджень з таких тем, як соціалізація особистості, культура та релігія, суспільна взаємодія і повсякденне життя, ґендер і сексуальність, девіантна поведінка і злочинність, етнічність і раса, соціальна нерівність, соціальні групи й соціальні організації, суспільства у глобалізованому світі, методи соціальних досліджень; вмітимуть здійснювати базовий аналіз та інтерпретацію соціальних явищ, розрізняти несвідомо відтворювані зразки уявлень і поведінки та ті, що є результатом свідомого вибору людини, критично сприймати повідомлення у ЗМІ щодо соціальних питань.

Спосіб навчання: денна стаціонарна

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: немає

Зміст дисципліни: метою курсу є ознайомити студентів з основами соціологічного знання й розвинути базові навички аналізу соціальних питань. Завданнями курсу є покращити розуміння закономірностей взаємодії між людьми та їхніми невеликими та великими об'єднаннями; підвищити рівень аналізу та інтерпретації соціальних явищ; сформувати вміння розрізняти несвідомо відтворювані зразки уявлень і поведінки та ті, що є результатом свідомого вибору людини; розвинути здатність критично сприймати повідомлення у ЗМІ щодо соціальних питань. Знання й навички, отримані в результаті опанування цього курсу, допоможуть уникати впливу упереджень і робити більш поінформований вибір дій у низці соціальних ситуацій.


Рекомендована література: Бабенко С. Соціальна нерівність в оцінках населення України (за результатами міжнародного дослідження ISSP 2009 року) / Світлана Бабенко; за ред. О. Іващенко. - К.: Інститут соціології НАН України, Київський міжнародний інститут соціології, Інститут політики, Центр "Соціальні індикатори", 2009. - 44 с.
Бергер П. Приглашение в социологию / П. Бергер. - М.: Аспект-Пресс, 1996. - 255 с.
Богдан О. Про соціологію та соціальні дослідження // Що варто знати про соціологію та соціальні дослідження? Посібник-довідник для громадських активістів та всіх зацікавлених / Олена Богдан; консультант-рецензент Володимир Паніотто. К.: Дух і Літера, 2015. С. 22 25. У вільному доступі за посиланням: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/7700
Гидденс Э. Социология / Энтони Гидденс, Карен Бердсолл.- 2-е изд., вып. по 4-му англ. изд., полн. перераб. и доп. - М.: Едиториал УРСС, 2005. - 629 с.
Гіденс Е. Соціологія: навчальний посібник / Ентоні Гіденс; пер. з англ. В. Шовкун, А. Олійник. - К.: Основи, 1999. - 726 с.
Київський міжнародний інститут соціології: офіційний сайт - http://www.kiis.com.ua
Миллс Ч. Р. Социологическое воображение / Ч. Р. Миллс; пер. с англ. О. А. Оберемко; под. общ. Ред.. с предисл. Г. С. Батыгина. - М.: Стратегия, 1998. - 264 с.
Смелзер Н. Социология / Нейл Смелзер; пер. с англ.; науч. ред. В. А. Ядов. - М.: Феникс, 1994. - 688 с.
Хмелько В. Є. Курс лекцій з соціології на основі підручника Zanden V., Wilfrid J. The Social Experience: an Introduction to Sociology. - New York: Random House, c1988. / Валерій Євгенович Хмелько. - НаУКМА, 1997, лекції 1-13 [Електронний документ].
Черниш Н. Й. Соціологія: курс лекцій / Наталія Черниш. - Львів: Кальварія, 2003. - 540 с.
Штомпка П. Социология: анализ современного общества / Петр Штомпка; пер. с пол. С. М. Червонной. - М.: Логос, 2005. - 664 с.
Штомпка П. Социология социальных изменений / Петр Штомпка; Институт "Открытое общество" / науч. ред. В. А. Ядов; пер.с англ.). - М.: Аспект Пресс, 1996. - 416 с.
Babbie E. R. The practice of social research / Earl Babbie. - Belmont, Calif.: Wadsworth Pub. Co., c1986. - 577 p.
Giddens A. Sociology / Anthony Giddens. - 5th ed. - Cambridge, U.K.: Polity Press. - 2008. - 1094 p.
Henslin J. M. Sociology: A Down-to-Earth Approach. - Boston: Allyn and Bacon, c1993. - 590 c.
Macionis J. J. Sociology / John J. Macionis. - 12th ed. - Pearson Education International, 2008. - 708 c.
Stewart I. W. Sociology: The Human Science. - McGraw-Hill, 1981. - 655 c.
Zanden V., Wilfrid J. The Social Experience: an Introduction to Sociology. - New York: Random House, c1988. - 663 c.


Форми та методи навчання: лекційні та семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: 30 б. - іспит; 70 б. - робота протягом семестру: 20 б. - проміжна контрольна робота, 50 б. - участь у семінарських заняттях.

Мова навчання: аудиторні заняття - українською мовою