НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259279

Назва:

Історія дипломатії: XIX-XX ст.Анотація: Курс присвячено вивченню дипломатичних практик модерної доби. Увагу зосереджено на професіоналізації та уніфікації дипломатичної служби. Розглядаються рішення Віденського конгресу 1815 р.; розвиток дипломатичної служби; завдання і значення мирних конференцій; становлення "нової дипломатії"; українська дипломатична служба; Віденська конвенція про дипломатичні стосунки 1961 р.; діяльність міжнародних організацій тощо. Простежується вплив ідеологій на дипломатичні практики різних країн у 20 столітті. Вивчається "європеїзація" світової дипломатії; виклики, що постають перед сучасною дипломатією у зв'язку із глобалізацією та змінами міжнародного порядку; спроби реформування дипломатичної служби в ЄС.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: 1 осінь

Кількість кредитів: : 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 40 год.; лекції - 20 год.; семінарські заняття - 20 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Кірсенко М.В., д.і.н., професор

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати і розуміти основні етапи і події розвитку світової дипломатії від кінця ХУШ ст. до кінця хх ст.
- уміти аналізувати основні здобутки дипломатії, вміти виявити ключові інтереси і взаємини суб'єктів міжнародних відносин, технічні практики дипломатії, розрізняти форми угод і види документів, здобути практичні навики у мистецтві перговорів і дипломатичному листуванні.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: історія західної цивілізації, історія Центрально-Східної Європи, історія СРСР, історія країн Азії, Африки та Латинської Америки, політологія

Зміст дисципліни: Курс присвячений розгляду основних подій дипломатичної історії від доби Просвітництва і революційних війн, до сьогодення. Студенти вивчатимуть розвиток дипломатичного мистецтва на прикладах найвидатніших діяльності найвидатніших європейських дипломатів в складних умовах ХІХ-ХХ ст.


Рекомендована література: Бжезінський З. Велика Шахівниця: американська першість та її імперативи. - Львів; Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000.
Жан-Батіст Дюрозель - Історія дипломатії від 1919 року до наших днів - Київ 1999 Марущак М.Й. Історія дипломатичних відносин у ХХ сторіччі: [навчальний посібник]. - Вінниця : 2008. - 368с. :
Нариси з історії дипломатії України. К. Альтернативи, 2008.
Berridge G.R. A dictionary of diplomacy. - N.Y., 2003.
Siracusa J.M. Diplomacy. A Very Short Introduction. Oxford University Press. 2008/Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: Українська