НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259283

Назва:

Український парламент : аспекти роботи та інструменти аналізуАнотація: Історія українського парламентаризму, норми та правила парламенту: регламент, кошторис, етичний кодекс, організація роботи Верховної ради України.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): к.н. Рибій О.

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
" опанувати методи та підходи до аналізу інституту парламентаризму та його окремих процедур та практик в Україні на основі знань про функціонування Верховної Ради в теоретичному аспекті та на практичних прикладах;
" вміти виявляти проблемні аспекти у функціонуванні парламенту на різних рівнях (законотворення, прийняття рішень, неформальних практик тощо) та формувати рекомендації щодо їхнього вирішення.


Спосіб навчання: аудиторне, самостійне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Інституціональний аналіз: методи та практика, Політологія-1,2.

Зміст дисципліни: Стадії законодавчого процесу та особливості законотворення в Україні, способи підвищення законодавчої якості. Робота депутата в парламенті, комітетах та округах. Парламентська реформа: шляхи підвищення ефективності роботи парламенту. Парламентські партії та парламентські комітети: функції, роль та практичні аспекти роботи. Взаємодія парламенту з урядом, президентом та громадськістю. Специфіка роботи українських аналітичних центрів, які спеціалізуються на роботі парламенту. Інструменти парламентського моніторингу.


Рекомендована література: 1. П. Кислий , Ч. Вайз. Становлення парламентаризму в Україні, 2000.
2. Довідник парламентаря. Основні аспекти законотворчого процесу / Крижанівський В.П., Нечипоренко Л.О., Рахімкулов Е.Р., Чередніченко С.Г., 2014.
3. Дмитро Остапчук, Борис Давиденко. Digital історія українського парламенту: 20 років Верховної Ради в 5 графіках, 2016. https://voxukraine.org/longreads/digital-history-of-rada/article-ua.html
4. Н. Бабинська, А. Константинівська, О. Рибій, А. Бондарчук. А як у них? Українські та світові парламентські практики. - ОПОРА, 2017.
5. Аналітичні звіти громадських організацій (ОПОРА, ЧЕСНО, VoxUkraine, Cifragroup тощо) щодо роботи парламенту за 2008-2017 рр.
6. Річні і проміжні звіти української ініціативи Відкритий парламент http://cedem.org.ua/what-we-do/gromadski-initsiatyvy/vidkrytyj-parliament/
7. Звіти про роботу парламентських комітетів Верховної Ради 8го скликання. https://rada.oporaua.org/analityka/komitety
8. A guide to Parliamentary Practices: A Handbook / Inter-Parliamentary Union, 2003.
9. Magdalena Lembovska. Comparative analysis of regional practices for parliamentary financial oversight of intelligence services: policy report, 2013.
10. Marc Van der Hulst. The parliamentary mandate: a global comparative study // Inter-Parliamentary Union, Geneva, 2000.
11. Mobilizing parliamentary support / Inter-Parliamentary Union, 2010.
12. Parliament and democracy in the twenty-first century: a guide to good practice / Inter-Parliamentary Union, 2006.
13. Hironori Yamamoto. Tools for parliamentary oversight: A comparative study of 88 national parliaments, 2007.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, написання письмових робіт

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль (70 %) - усне опитування, проміжна письмова робота, практичні вправи підсумковий контроль (30 %) - контрольні завдання, форма контролю - залік

Мова навчання: українська