НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259285

Назва:

Кількісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинахАнотація: Курс "Кількісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах" є ключовим курсом у процесі формування дослідників-міжнародників та політологів, оскільки він орієнтованих на набуття студентами знань та навичок щодо основних принципів проведення політичних досліджень і досліджень різних аспектів міжнародних відносин у межах кількісної дослідницької парадигми, особливостей її застосування у сучасних як вітчизняних, так і закордонних досліджень. Курс є обов'язковим у підготовці політологів-бакалаврів та політологів за спеціальністю "міжнародні відносини" (291) як дослідників особливостей суспільнополітичної проблематики і специфічних політичних процесів на міжнародній арені в межах різних напрямів сучасних суспільно-поведінкових наук. Курс охоплює основні кількісні методи досліджень з особливим наголосом на базових техніках статистичного аналізу даних, які студенти опановують шляхом розв'язання статистичних задач як вручну (для основних статистичних тестів), так і за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Студенти набувають не лише практичних навичок з обробки кількісних даних, але й на практиці опановують процес створення масиву даних, від найперших етапів формулювання дослідницьких гіпотез, складання опитувальника, введення даних у масив і, нарешті, аналізу даних масиву.

Тип дисципліни: нормативн3

Рік навчання: 3

Семестр: 5

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: іспит

Викладач(і): доц. Яковлєв М.В.

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
" оволодіти основними теоріями соціального конструктивізму, розуміти основні положення конструктивістської епістемології та базові процеси творення соціальних фактів (мовне конструювання, соціалізація простору, конструювання політичного порядку), що впливають на перебіг політичного процесу;
" застосовувати феноменологічні підходи до вивчення політичних процесів, здійснювати концептуальний морфологічний аналіз політичних ідеологій, встановлювати роль обставин другого порядку у формуванні наукового знання, визначати елементи конструювання національної ідентичності, визначати особливості соціального продукування простору.


Спосіб навчання: аудиторне, самостійне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Основи соціології, Кількісні та якісні методи політичних досліджень, Сучасні теорії влади і політики.

Зміст дисципліни: Курс спрямовано на поглиблення фахової підготовки бакалаврів політології. Він сприяє розумінню специфіки взаємин політичної науки з іншими суспільними науками, формуванню цілісного уявлення про сутність соціального конструювання реальності та його впливу на суспільно-політичний процес; оволодінню основними конструктивістськими методиками дослідження у сучасній політичній науці. Курс побудований з двох частин - навчально-теоретичної, де розглядаються базові процеси творення соціальних фактів, і практичної, де особлива увага приділяється процесу конструювання політичного порядку, а зокрема такі питання як колективна пам'ять і її політичні функції, конструктивістське розуміння політичного популізму, простір і владні відносини.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, написання групового дослідження

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль (60 %) - усне опитування, дослідницька робота підсумковий контроль (40 %) - відкриті питання, форма контролю - іспит

Мова навчання: українська