НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259302

Назва:

Сучасні західні політичні теорії - 2Анотація: Метою викладання курсу "Сучасні західні політичні теорії" є оволодіння майбутніми політологами сучасними політичними теоріями в якості способів обгрунтування різних політичних ідеологій та методологій розуміння та розв'язання соціально-політичних проблем українського суспільства. Особлива увага приділяється застосуванню сучасного теоретичного знання про політику до розуміння демократичних трансформацій пострадянських та посткомуністичних країн в умовах глобалізації та полікультурності суспільства

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 3

Семестр: 6

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: іспит

Викладач(і): Амельченко Н.А

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни: Курс "Сучасні західні політичні теорії" дає змогу сформувати вміння та навички аналізу політики, необхідні для політичного експерта, політичного аналітика та державного службовця. Змістовно курс пов'язаний з такими дисциплінами, як "Соціологія", "Економічна теорія", "Історія політичних вчень", "Соціальна структура суспільства". У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати і розуміти взаємовідношення різних типів політичного знання та основні проблеми сучасних теорій політики; - оволодіти основними сучасними підходами до розуміння політики; - вміти розкрити та критично проаналізувати теоретичні складові ідеології неолібералізму, неоконсерватизму та неомарксизму; - вміти застосовувати набуті знання в якості методології постановки та розв'язання конкретних політичних проблем; - вміти критично ставитися до наявних концепцій політики, відстоювати свою думку у дискусії стосовно тих чи інших політичних проблем.


Рекомендована література: 1. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Часть I. "Под властью принципа реальности".- М.: Act - издательство, 2003 с. 16-95.
2. Фромм Э. Иметь или Быть?// Величие и ограниченность теории Фрейда. М., 2000.
Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии Развитого
Индустриального Общества. Чають II. "Одномерное мышление".- М.: "REFL-book", 1994
1.Горкгаймер М. Засоби та цілі// Критика інструментального розуму.: Київ, ППС-2002, 2006 с. 23-63.
2. Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии Развитого
Индустриального Общества. Чають II. "Одномерное мышление".- М.: "REFL-book", 1994
3.Хоркхаймер М,. Адорно Т. В. Диалектика Просвещения. Культуриндустрия. Просвещение как обман масс. : "Медиум", "Ювента", Москва-Санкт-Петербург, 1997, с.149-209.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Мова навчання: Українська